Prospekt – ujawnienia dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dotyczące ofert publicznych i prospektów

Prospekt – ujawnienia dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi

Pytanie 1. W jaki sposób emitent stosujący międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej powinien identyfikować podmioty powiązane i transakcje z nimi zawarte?

Pytanie 2. W jaki sposób emitent stosujący polskie zasady rachunkowości powinien identyfikować podmioty powiązane i transakcje z nimi zawarte?

Pytanie 3. Jaki moment decyduje o identyfikacji podmiotu jako powiązanego z emitentem, z którym transakcje podlegają ujawnieniu w prospekcie?

Pytanie 4. W jaki sposób rozumieć wymóg ujawnienia informacji „na dzień zatwierdzenia prospektu”?

Pytanie 5. W jakim zakresie prezentować informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, kiedy emitent tworzy grupę kapitałową?

Pytanie 6. W jaki sposób prezentować dane liczbowe dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi?

Pytanie 7. W jaki sposób prezentować informację opisową uzupełniającą dane liczbowe dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi?

Pytanie 8. Czy informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi można prezentować w formie zagregowanej? Czy informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi można prezentować w formie zagregowanej?