Słownik aktów prawnych - Komisja Nadzoru Finansowego

Słownik aktów prawnych

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/815 dot. ESEF: Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/815 z dn. 17 grudnia 2018 r. uzupełniające dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania (Dz. Urz. UE L 143 z 29.05.2019 r., z późn. zm.).

Dyrektywa Transparency: Dyrektywa 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 38 z późn. zm.).

Ustawa o ofercie publicznej: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.).

Komunikat wyjaśniający Komisji Europejskiej: Komunikat wyjaśniający Komisji Europejskiej w odniesieniu do sporządzania, badania i publikowania sprawozdań finansowych zawartych w rocznych raportach finansowych sporządzonych zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/815 w sprawie jednolitego elektronicznego formatu raportowania (ESEF) (Dz. Urz. UE L C379 z 10.11.2020).

Rozporządzenie o informacjach bieżących i okresowych: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

Ustawa o biegłych rewidentach: Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415)

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole