Badanie sprawozdań zgodnych z ESEF przez biegłych rewidentów - Komisja Nadzoru Finansowego

Badanie sprawozdań zgodnych z ESEF przez biegłych rewidentów

Tak. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone w formacie Inline XBRL będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Zakres weryfikacji każdego sprawozdania zgodnego z ESEF, w tym w formacie Inline XBRL, przez biegłego obejmuje zarówno sprawdzenie prawidłowości zastosowanego formatu jak i kompletności i poprawności przypisania etykiet do poszczególnych pozycji sprawozdania. Powyższe wynika z art. 83 ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415), zgodnie z którym biegły rewident zawiera w sprawozdaniu z badania opinię o tym, czy badane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z przepisami prawa. 

Obowiązującym w Polsce przepisem prawa określającym obowiązki emitentów w zakresie raportowania zgodnego z ESEF jest Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/815, zawierające Regulacyjne Standardy Techniczne raportów ESEF, w tym specyfikację formatu ESEF i schemat taksonomii podstawowej.

Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/815, w odniesieniu do znaczników umieszczanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzonych w formacie XHTML oraz zgodnych z MSR, emitenci muszą przestrzegać wymogów dotyczących ich  umieszczania przy użyciu specyfikacji Inline XBRL, określonych w załączniku III Rozporządzenia Komisji 2019/815, oraz wymogów dotyczących zasad znakowania i składania, określonych w załączniku IV Rozporządzenia. Bardziej szczegółowe wytyczne dotyczące zakresu weryfikacji przez biegłego zastosowania formatu ESEF przez emitenta zawiera Komunikat wyjaśniający Komisji Europejskiej.  

Tak, zgodnie z art. 83 ust. 3 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach, biegły rewident zawiera w sprawozdaniu z badania opinię o tym, czy badane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z przepisami prawa. Obowiązującym w Polsce przepisem prawa określającym obowiązki emitentów w zakresie raportowania zgodnego z ESEF jest Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/815, zawierające Regulacyjne Standardy Techniczne raportów ESEF (tzw. Rozporządzenie RTS), w tym specyfikację formatu ESEF i schemat taksonomii podstawowej. W związku z powyższym biegły rewident będzie zobowiązany do potwierdzenia w opinii z badania zgodności sporządzonego sprawozdania z Rozporządzeniem RTS.

Tak, wszystkie elementy raportu rocznego, w tym sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego, powinny być sporządzone w formacie XHTML. Zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/815, emitenci sporządzają całe swoje roczne raporty finansowe w formacie XHTML. Zawartość raportów rocznych określa par. 70 ust. 1 Rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych.

Nie, wszystkie elementy raportu rocznego, które występują w osobnych plikach, w tym sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego, powinny być sporządzone w formacie XHTML. Jeżeli jednak do pliku raportu rocznego sporządzonego w formacie XHTML wbudowane zostanie sprawozdanie z badania sporządzone w innym formacie (np. pdf), wymóg sporządzenia raportu rocznego w formacie XHTML będzie spełniony.

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole