Znakowanie sprawozdań - Komisja Nadzoru Finansowego

Znakowanie sprawozdań

Tak. Poszczególne pozycje podstawowych skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSR, w zależności od potrzeb prezentacyjnych emitenta, mogą być oznaczone z użyciem znaczników przewidzianych do znakowania informacji dodatkowej. Wyjątek stanowią znaczniki służące do znakowania informacji tekstowych. Znaczniki te nie mogą być użyte do znakowania pozycji podstawowych sprawozdań finansowych.

Zgodnie z załącznikiem IV pkt 9 Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/815 emitent zakotwicza element rozszerzenia taksonomii do elementu taksonomii o szerszym znaczeniu rachunkowym lub zakresie najbardziej zbliżonym do tego elementu rozszerzenia. Dodatkowo emitent może zakotwiczyć tworzony element rozszerzenia taksonomii do elementu lub elementów taksonomii podstawowej o węższym znaczeniu rachunkowym lub zakresie najbardziej zbliżonym do tworzonego elementy rozszerzenia.

Zakres informacji podlegających obowiązkowemu tagowaniu w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za lata obrotowe rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2020 r. lub później został wskazany w pkt 1 i 2 Załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/815.

Nie można zakotwiczać elementów rozszerzeń taksonomii do elementów abstrakcyjnych w taksonomii podstawowej. Element rozszerzenia taksonomii zakotwicza się do elementu taksonomii podstawowej mającego szersze znaczenie rachunkowe lub zakres najbardziej zbliżony do tego elementu rozszerzenia. Dodatkowo emitent może zakotwiczyć element rozszerzenia taksonomii do elementu lub elementów taksonomii podstawowej o węższym znaczeniu rachunkowym niż tworzony element rozszerzenia. Stosując powyższe zasady w celu zakotwiczania tworzonych elementów rozszerzeń emitent może wykorzystywać odpowiednie elementy występujące w taksonomii podstawowej i nie musi ograniczać się do elementów taksonomii podstawowej, które występują w grupie pozycji np. bilansu w ramach której element rozszerzenia jest tworzony lub które występują w oznakowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym emitenta.

Tak. W rzadkich przypadkach gdy nie uda się znaleźć odpowiedniego elementu taksonomii podstawowej o szerszym znaczeniu istnieje możliwość zakotwiczania tworzonego elementu rozszerzenia do  zbiorczych elementów taksonomii.

Element abstrakcyjny nie może być wykorzystywany do znakowania danych w dokumencie instancji. Zgodnie z Podręcznikiem sprawozdawczości zgodnej z formatem ESEF "Abstract" jest atrybutem elementu służącym do wskazania, że jest to element wykorzystywany tylko w hierarchii, w celu grupowania powiązanych elementów.

Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/815 nie zabrania dobrowolnego tagowania informacji dodatkowej w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzonych za lata obrotowe 2020 i 2021, poprzedzające wejście w życie tego obowiązku.

Tak, istnieje taka możliwość, pod warunkiem, że przedmiotowa zmiana w zakresie prezentacji doprowadzi do sytuacji, w której zawarte w sprawozdaniu finansowym informacje o wpływie transakcji, innych zdarzeń i warunków na sytuację finansową, wynik finansowy, czy też przepływy pieniężne jednostki będą bardziej przydatne i wiarygodne – tak jak wymaga tego MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości. Dodatkowo trzeba pamiętać o innych obowiązkach wskazanych w MSR 8, w szczególności związanych z zastosowaniem podejścia retrospektywnego, a także z przedstawieniem wymaganych ujawnień.

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole