Format raportów - Komisja Nadzoru Finansowego

Format raportów

Wszystkie elementy raportu rocznego powinny być sporządzone w formacie XHTML. Zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/815, Emitenci sporządzają całe swoje roczne raporty finansowe w formacie XHTML. Zawartość raportów rocznych określa par. 70 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Tak. Sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z nowymi wymogami zastępują te sporządzane dotychczasowe w formacie pdf. Podpisane, oznakowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie inline XBRL, będące elementem skonsolidowanego raportu rocznego   w myśl art. 63 ustawy o ofercie publicznej, powinno zostać zamieszczone na stronie internetowej emitenta. Dodatkowo emitent może opublikować na swojej stronie internetowej wersję skonsolidowanego raportu rocznego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego w formacie .pdf. Publikacja taka powinna zawierać informację, że dokument ten nie stanowi wersji oficjalnej.

Zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Finansów z dnia 15 grudnia b.r., emitenci, którzy sporządzą sprawozdania finansowe w formacie zgodnym z ESEF będą je również składali do KRS w miejsce dotychczasowych raportów w formacie pdf).

Tak, zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/815, Emitenci sporządzają całe swoje roczne raporty finansowe w formacie XHTML. Zatem wszystkie elementy raportu rocznego, w tym sprawozdanie z działalności jednostki i oświadczenie na temat informacji niefinansowych, powinny być sporządzone w tym formacie.

Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz pozostałe elementy informacji dodatkowych (not) rocznego sprawozdania finansowego sporządza się tak jak całe sprawozdanie – w formacie XHTML.


Nie ma takiego obowiązku. Jednostkowe raporty roczne emitentów zgodne z ESEF sporządza się w formacie XHTML. Oznacza to, że dopuszczalne jest zarówno aby wszystkie elementy raportu były zawarte w jednym pliku XHTML jak i sporządzenie poszczególnych elementów raportu jako osobne pliki w formacie XHTML.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe emitentów papierów wartościowych notowanych na rynkach regulowanych muszą być sporządzane zgodnie z ESEF. Zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/815, formatem zgodnym z ESEF jest XHTML. Dotyczy to także emitentów, którzy poza jednostkowym sprawozdaniem finansowym sporządzają również skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSR, dodatkowo znakowane znacznikami w standardzie Inline XBRL.

Tak, zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/815, które ma moc prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, emitenci sporządzają całe swoje roczne sprawozdania finansowe w formacie XHTML. Powyższe dotyczy zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych notowanych na rynkach regulowanych.

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole