Podmioty podlegające pod ESEF - Komisja Nadzoru Finansowego

Podmioty podlegające pod ESEF

Tak. Obowiązek sporządzenia raportów rocznych zgodnie z wymogami ESEF odnosi się do wszystkich podmiotów, których papiery wartościowe są notowane na rynkach regulowanych, również do Emitentów którzy nie posiadają grup kapitałowych i jednocześnie sporządzają sprawozdania finansowe wg polskich zasad rachunkowości. Zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/815 emitenci sporządzają całe swoje roczne raporty finansowe w formacie XHTML. Ponadto w związku z dostosowaniem ESPI do wymogów związanych z ESEF uproszczona zostanie struktura formularzy służących do przekazywania raportów. Raporty roczne w formacie ESEF będą przesyłane za pomocą formularza RR.

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy ustalić na której platformie obrotu rynku Catalyst są notowane obligacje. Jeżeli przedmiotowe papiery wartościowe notowane są na platformie transakcyjnej Catalyst prowadzonej w formule rynku regulowanego wówczas emitent zobowiązany jest do znakowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych z użyciem Taksonomii ESEF. Natomiast jeżeli obligacje te notowane są na platformie obrotu Catalyst prowadzonej w formule alternatywnego systemu obrotu (ASO), wówczas emitent nie podlega obowiązkom związanym z formatem ESEF i nie musi znakować swoich skonsolidowanych sprawozdań finansowych, chyba że taki obowiązek wprowadzi GPW w regulaminie tego rynku.

Nie. Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. a) Dyrektywy Transparency  wymogi w zakresie formatu ESEF nie mają zastosowania m.in. do emitentów będących państwem, a także władzą regionalną lub lokalną państwa. Jednostki te sporządzają swoje raporty roczne na dotychczasowych zasadach.

Obowiązkowi ESEF podlegają jedynie raporty roczne oraz skonsolidowane raporty roczne. Obecnie nie planuje się rozszerzenia tego obowiązku na raporty śródroczne.

Obowiązek stosowania formatu ESEF odnosi się jedynie do raportów rocznych. Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/815 nie zabrania jednak stosowania ESEF, w tym w zakresie formatu XHTML, do śródrocznych raportów okresowych.

Tak, emitenci, których papiery wartościowe (w tym certyfikaty inwestycyjne) są notowane na rynkach regulowanych, sporządzają roczne sprawozdania finansowe zgodnie z ESEF. W przypadku funduszy inwestycyjnych, które nie sporządzają sprawozdań skonsolidowanych, zgodność z ESEF oznacza sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego w formacie XHTML. 

Obowiązek stosowania ESEF nie dotyczy podmiotów emitujących wyłącznie dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym o nominale jednostkowym równym co najmniej 100 000 EUR. W przypadku dłużnych papierów wartościowych denominowanych w walucie innej niż euro, ze stosowania ESEF zwolnieni są emitenci papierów dłużnych o nominale jednostkowym równoważnym w dniu emisji co najmniej 100 000 EUR.

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole