Formularze - Komisja Nadzoru Finansowego

Formularze

Formularz RR - służy do przekazywania nieskonsolidowanych („jednostkowych”) raportów rocznych emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, sporządzane
w formacie XHTML zgodnie z wymogami ESEF.

Formularz SRR - służy do przekazywania skonsolidowanych raportów rocznych emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, sporządzanych w formacie XHTML oraz zawierających skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzane według MSR ze znacznikami XBRL, zgodnie z wymogami ESEF.

Formularz SRR-I - służy do przekazywania skonsolidowanych raportów rocznych emitentów papierów wartościowych, zarejestrowanych w państwach trzecich, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym Unii Europejskiej, sporządzonych w formacie XHTML zgodnie z wymogami ESEF oraz zawierających nieoznakowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzane według standardów rachunkowości innych niż MSR.

Warunki techniczne plików określone zostały w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/815.

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole