Podmioty zagraniczne, publikacja w innych językach - Komisja Nadzoru Finansowego

Podmioty zagraniczne, publikacja w innych językach

Obowiązek otagowania angielskiej wersji skonsolidowanego sprawozdania finansowego występuje w zależności od tego czy wersja angielska skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest wymagana przez obowiązujące emitenta przepisy czy też jest sporządzana dobrowolnie. Jeżeli przepisy nakładają na emitenta dodatkowy obowiązek przekazywania do publicznej wiadomości skonsolidowanego sprawozdania finansowego w wersji angielskiej, wówczas sprawozdanie to musi być otagowane. Natomiast dobrowolne tłumaczenie takiego sprawozdania przygotowane np. w celu opublikowania na stronie internetowej Emitenta, nie podlega  obowiązkowi znakowania. Zgodnie z pkt 4.3. Komunikatu wyjaśniającego Komisji Europejskiej prawo Unii nie uniemożliwia emitentom podawania do wiadomości publicznej (np. na ich stronie internetowej) dodatkowych wersji ich rocznych raportów finansowych, które nie są zgodne z ESEF lub zawierają zgodne z ESEF sprawozdania finansowe w odniesieniu do których biegli rewidenci nie sprawdzili zgodności z ESEF. Należy jednak wyjaśnić, że te dodatkowe, niezgodne z ESEF wersje rocznych raportów finansowych, stanowią wersje nieoficjalne.

Emitent zarejestrowany w kraju trzecim przekazuje jedynie skonsolidowany raport roczny, jeżeli na podstawie par. 73 Rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych jest zwolniony z przekazywania raportu rocznego. W myśl pkt 4.3. komunikatu wyjaśniającego Komisji Europejskiej emitent taki może dobrowolnie publikować (np. na stronie internetowej) dodatkowo sporządzony raport roczny, który nie jest zgodny z ESEF lub zawiera zgodne z ESEF sprawozdanie finansowe, w odniesieniu do którego biegły rewident nie sprawdził tej zgodności. Należy jednak wyjaśnić, że te dodatkowe niezgodne z ESEF wersje rocznych raportów finansowych stanowią wersje nieoficjalne.

W myśl art. 56a ustawy o ofercie publicznej, Emitent papierów wartościowych, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym, sporządza informacje bieżące i okresowe, w tym raporty roczne, według wyboru emitenta, w językach wymaganych przez państwa przyjmujące, w tym w języku polskim, albo w języku angielskim. Zatem emitent z siedzibą w państwie członkowskim dla którego jedynie Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym sporządza informacje bieżące i okresowe w języku polskim albo w języku angielskim. Jednocześnie w myśl art. 56b ustawy o ofercie publicznej, w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informacje bieżące i okresowe, sporządza się w języku polskim. W obu powyższych przypadkach wyjątek stanowią emitenci papierów wartościowych denominowanych w euro lub papierów wartościowych denominowanych w walucie innej niż euro o jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej w dniu emisji 100 000 euro lub więcej. Zgodnie z art. 56c ustawy o ofercie publicznej tacy emitenci sporządzają informacje bieżące i okresowe, w tym raporty roczne, według wyboru emitenta, w języku wymaganym przez państwo macierzyste  i w językach wymaganych przez państwa przyjmujące albo wyłącznie w języku angielskim.

W przypadku gdy emitent na mocy ww. ustawy zobowiązany jest do sporządzania raportów rocznych, zawierających skonsolidowane sprawozdania finansowe w kilku wersjach językowych, wówczas każda z tych wersji musi zostać otagowana. Obowiązujące przepisy nie przewidują zwolnień w tym zakresie. Natomiast w sytuacji gdy emitent dobrowolnie sporządza skonsolidowany raport roczny w dwóch wersjach językowych, zgodnie z pkt 4.3. komunikatu wyjaśniającego Komisji Europejskiej prawo Unii nie uniemożliwia emitentom publikowania (np. na ich stronie internetowej) dodatkowych wersji ich rocznych raportów finansowych, które nie są zgodne z ESEF lub zawierają zgodne z ESEF sprawozdania finansowe w odniesieniu do których biegli rewidenci nie sprawdzili zgodności z ESEF. Należy jednak wyjaśnić, że te dodatkowe niezgodne z ESEF wersje rocznych raportów finansowych stanowią wersje nieoficjalne. Publikacje takie nie wypełniają obowiązków emitenta w zakresie przekazywania do publicznej wiadomości raportów rocznych zgodnych z ESEF, o których mowa w art. 4 Dyrektywy Transparency.

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole