Podpisywanie sprawozdań ESEF - Komisja Nadzoru Finansowego

Podpisywanie sprawozdań ESEF

Tak. W myśl art. 63 ustawy o ofercie publicznej, emitent zapewnia dostęp do informacji okresowych przekazanych do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na swojej stronie internetowej. Elementy przekazywanego do publicznej wiadomości raportu rocznego i odpowiednio skonsolidowanego raportu rocznego, które zgodnie z odrębnymi przepisami muszą być podpisane podpisem elektronicznym to: sprawozdanie finansowe, sprawozdanie zarządu z działalności oraz sprawozdanie z badania. Jeżeli emitent na stronie internetowej publikuje inne dokumenty niż te które zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu ESPI, powinien zamieścić informację, że nie stanowią one wersji oficjalnych.

Tak. Poszczególne elementy raportu rocznego zgodnego z ESEF podpisują osoby do tego zobowiązane.


Elementami skonsolidowanego raportu rocznego będą paczka .zip zawierająca otagowane sprawozdanie finansowe w formacie XHTML wraz z plikami taksonomii oraz pozostałe dokumenty dołączone jako oddzielne pliki XHTML. Paczka .zip oraz odpowiednie elementy raportu załączone jako odrębne pliki XHTML muszą być podpisane zewnętrznym podpisem elektronicznym, tak by zmianie nie uległy rozszerzenia plików.

Przepisy ustawy o rachunkowości wymagają aby sprawozdanie finansowe zostało podpisane w formie elektronicznej. Jednocześnie przepisy nie zobowiązują do dodatkowego publikowania sprawozdania finansowego z wizualizacją podpisów, tak więc nie będzie takiej konieczności.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach sprawozdanie z badania sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta. Natomiast zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/815, emitenci sporządzają całe swoje roczne raporty finansowe w formacie XHTML. Wymóg ten odnosi się więc również do sprawozdania z badania, które zgodnie z par. 70 ust. 1 i odpowiednio par. 71 ust. 1 Rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych, jest elementem raportu rocznego i odpowiednio skonsolidowanego raportu rocznego.

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole