Global Money Week 2020 - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie edycje GMW

Global Money Week 2020 - IX edycja Światowego Tygodnia Pieniądza

Data aktualizacji:

Global Money Week 2020

Informujemy, że w związku z sytuacją związaną z pandemią koronawirusa kampania Global Money Week decyzją głównego jej organizatora OECD/INFE nie odbyła się w terminie 23-29 marca 2020 r. Nowa edycja Kampanii odbędzie się 22-28 marca 2021 roku.

IX edycja Global Money Week

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) we współpracy z Ministerstwem Finansów (MF) zaprasza środowisko szkolne do udziału w międzynarodowej kampanii z zakresu edukacji finansowej Global Money Week (GMW) - Światowy Tydzień Pieniądza, której IX edycja będzie przebiegać pod hasłem Learn. Save. Earn - Zdobywaj wiedzę. Zarabiaj. Oszczędzaj. UKNF po raz szósty pełni rolę koordynatora Kampanii na poziomie krajowym. Koordynacja GMW odbywa się w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR.

Cel kampanii GMW

Celem kampanii GMW jest zainspirowanie dzieci i młodzieży do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia samodzielności finansowej w dorosłym życiu, przygotowanie młodego pokolenia do podejmowania świadomych decyzji finansowych, a tym samym walka z wykluczeniem finansowym i biedą.

Zasięg kampanii GMW

Łączny zasięg dotychczasowych ośmiu edycji GMW to ponad 40 milionów dzieci i młodzieży w 175 krajach na całym świecie, przy zaangażowaniu ponad 63 tysięcy organizacji, pośród których znajdują się, m.in. banki centralne, instytucje nadzorujące i regulujące krajowe rynki finansowe, ministerstwa edukacji, organizacje społeczności lokalnej i regionalnej, uczelnie wyższe oraz inne placówki oświatowe. Inicjatorem kampanii GMW jest Child & Youth Finance International (CYFI). Organizatorem kampanii GMW od 2020 r. jest Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD.

Warunki uczestnictwa w kampanii GMW

Jedynym warunkiem uczestnictwa szkoły (każdego etapu edukacji)/innej placówki oświatowo-wychowawczej/biblioteki publicznej w kampanii GMW jest zaplanowanie i organizacja podczas Światowego Tygodnia Pieniądza minimum jednego działania o możliwie największym zasięgu nawiązującego do hasła GMW Zdobywaj wiedzę. Zarabiaj. Oszczędzaj. Przy wyborze form aktywności szkolni koordynatorzy GMW (dyrektorzy szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, nauczyciele dowolnych przedmiotów, wychowawcy świetlic szkolnych, nauczyciele wychowania przedszkolnego, animatorzy) mogą skorzystać w zależności od wieku uczniów z takich propozycji jak, m.in. lekcje z aktywnym udziałem uczniów, warsztaty, quizy, debata, prezentacje multimedialne, maratony gier o tematyce finansowej, konkursy umiejętności, konkursy obejmujące różne dziedziny twórczości artystycznej i towarzyszące im wystawy (m.in. konkurs na plakat promujący hasło GMW, projekt skarbonki, konkurs fotograficzny, filmowy, literacki), projekt badawczy nt. oszczędzania, zarządzania budżetem domowym, audycja emitowana przez szkolny radiowęzeł, gazetka szkolna, spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów.

Jedyną formą aktywności w ramach GMW, której nie rekomendujemy, są wizyty w placówkach podmiotów działających na rynku finansowym, w tym podlegających nadzorowi KNF, a także spotkania z przedstawicielami ww. podmiotów, ze względu na brak możliwości weryfikacji, czy podczas takiego spotkania nie będą przekazywane treści o charakterze marketingowym.

Program edukacyjny Ministerstwa Finansów - Finansoaktywni

Gotową propozycją działania dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych (klas 5-8) w ramach GMW jest udział w VI edycji programu edukacyjnego Ministerstwa Finansów Finansoaktywni, którego misją jest: Planujemy budżet. VI edycja programu Finansoaktywni odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Ideą projektu jest budowanie świadomości uczciwego płacenia podatków u przyszłych podatników, tak aby dostrzegli sens ich płacenia i czuli satysfakcję z solidarnego współuczestniczenia w tworzeniu i utrzymywaniu wspólnych dóbr.

Celem VI edycji jest przeprowadzenie działań edukacyjnych na temat budżetu i pokazanie jak duże znaczenie ma budżet - od osobistego i rodzinnego, aż po budżet państwa oraz jak możemy decydować o wydatkach w naszym miejscu zamieszkania. W ramach lekcji uczniowie poznają strukturę budżetu domowego i konsekwencje jego planowania, analizują strukturę dochodów i wydatków budżetu państwa, a także uchwałę budżetową swojej gminy. Poznają zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego i omawiają przykłady lokalnych inicjatyw realizowanych w jego ramach w najbliżej okolicy.

W ramach projektu przygotowano dla nauczycieli bezpłatne zestawy edukacyjne, które zawierają, m.in. scenariusz lekcji, plakat edukacyjny, prezentację multimedialną i animację, która pomoże wyjaśnić, czym jest budżet państwa i jak wygląda praca nad nim. Scenariusz lekcji pozwala na realizację treści kształcenia zawartych w podstawie programowej wiedzy o społeczeństwie, matematyki i informatyki, rozszerzonych o tematykę budżetu państwa. W ramach programu realizowany jest również konkurs. Mogą się do niego zgłaszać zespoły uczniów pracujące pod opieka nauczyciela. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju br., a jego uroczysty finał odbędzie się w Ministerstwie Finansów w czerwcu 2020 r.

Aby skorzystać z materiałów Ministerstwa Finansów w ramach GMW zgłoś się do programu już dziś:

  • wypełnij Formularz zgłoszeniowy, a następnie
  • poinformuj organizatora programu pisząc na adres kontakt@finansoaktywni.pl, że zgłaszasz się w ramach GMW, by otrzymać pakiet szybciej w formie elektronicznej (pakiet w formie drukowanej trafi na adres szkoły podany w zgłoszeniu).
Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w programie są dostępne na stronie www.finansoaktywni.pl.
                       

Jak wspieramy uczestników kampanii GMW

UKNF zapewnia szkolnym koordynatorom kampanii GMW, którymi mogą być dyrektorzy szkół, nauczyciele dowolnych przedmiotów, wychowawcy świetlic szkolnych, pracownicy bibliotek, animatorzy, dostęp do materiałów edukacyjnych, m.in. publikacji wydanych nakładem UKNF, w tym scenariuszy lekcji z zakresu zasad funkcjonowania rynku finansowego. Ponadto po zakończeniu każdej edycji Światowego Tygodnia Pieniądza organizowane są przez UKNF bezpłatne warsztaty pogłębiające wiedzę z zakresu finansów w ramach projektu CEDUR, dedykowane kadrze pedagogicznej szkół biorących udział w kampanii GMW, w szczególności szkolnym koordynatorom GMW. Szkoły oraz inne placówki oświatowo-wychowawcze, a także biblioteki biorące udział w kampanii GMW otrzymują dyplomy.

Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości dotyczących uczestnictwa w GMW, prosimy o kontakt: e-mail: cedur@knf.gov.pl, tel. 22 262 48 59

Materiały edukacyjne dla szkolnych koordynatorów GMW

Publikacje edukacyjne wydane nakładem UKNF, w tym dla środowiska szkolnego

Materiały Ministerstwa Finansów z wcześniejszych edycji programu edukacyjnego Finansoaktywni

Scenariusze zajęć przygotowanych przy współpracy Rzecznika Finansowego i Centrum Edukacji Obywatelskiej

Publikacje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przydatne linki

Strona główna kampanii GMW

Logo kampanii GMW i inne materiały wizualne do pobrania

Poprzednie edycje kampanii GMW

Global Money Week 2019

Global Money Week 2018

Global Money Week 2017

Global Money Week 2016

 

Partnerzy kampanii GMW 2020

Do pobrania

Zaproszenie dla Dyrektorów Szkół do udziału w Globam Money Week

plik .pdf, 1,3MB
Pobierz

Pełnomocnictwo do reprezentowania szkoły przez szkolnego koordynatora GMW

plik .pdf, 344,2kB
Pobierz

Pierwsze kroki na rynku finansowym - scenariusze lekcji - plansza do gry

plik .pdf, 240,1kB
Pobierz

Scenariusze lekcji z zakresu ryzyka związanego z inwestowaniem na rynkach kapitałowych i terminowych. Materiały edukacyjne dla środowiska szkolnego

plik .pdf, 569,4kB
Pobierz

Klauzula informacyjna GMW CEDUR

plik .pdf, 467,9kB
Pobierz

OŚWIADCZENIE przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku ucznia

plik .pdf, 431,7kB
Pobierz

OŚWIADCZENIE osoby pełnoletniej o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku

plik .pdf, 416kB
Pobierz