Inwestycja vs wsparcie projektu - Komisja Nadzoru Finansowego

Inwestorzy

Inwestycja vs wsparcie projektu

Data aktualizacji:

Ważne jest by przed podjęciem decyzji o ulokowaniu swoich środków, inwestorzy odpowiedzieli sobie na pytanie, jaki jest cel ich inwestycji. Czy traktują crowdfunding jako lokowanie wolnego kapitału czy jedynie jako środek do wspierania interesujących ich projektów. W przypadku wyboru pierwszej z opcji, powinni mieć  na uwadze, że inwestują w spółki, których szanse na rozwój działalności i powodzenie projektu są bardzo trudne do oszacowania. Brak sukcesu biznesowego niesie ryzyko nieosiągnięcia zysków pozwalających na przeznaczenie nawet części wpływów na wypłatę dywidendy dla swoich wspólników. Dywidenda jest z kolei jedynym źródłem potencjalnego zysku dla inwestorów. Brak uregulowania działalności zarówno platform jak i podmiotów, które nimi zarządzają, rodzi ryzyko, że na platformach pojawiać się będą projekty nierentowne, które dzięki sprawnym zabiegom marketingowym mogą wabić inwestorów do dokonywania inwestycji. Dlatego tak ważne jest, by inwestorzy świadomi byli ryzyk jakie wiążą się z inwestowaniem w niepewne i niemożliwe do weryfikacji projekty. Jednym ze środków ostrożności może być przyjęcie strategii inwestowania małych kwot, których ewentualna utrata nie doprowadzi do zachwiania płynności finansowej inwestora. Określenie maksymalnego horyzontu inwestycyjnego pozwoli ustalić czas, na który bezpiecznie można zamrozić środki. Podkreślić jednakże należy, iż spółki będące w początkowej fazie rozwoju potrzebują znacznie więcej czasu na wygenerowanie rezultatu inwestycyjnego, tym samym inwestor, który chce zaangażować swoje środki w tego typu działalność, powinien się liczyć z tym, że jego inwestycja może wypracować zysk w dalszej przyszłości. Dywersyfikacja projektów, w których zaangażowanie planuje inwestor, pozwoli z kolei na zmniejszenie ryzyka dużej straty. Niezależnie jednak od wysokości środków oraz liczby projektów, w które inwestor planuje je zaangażować, każda inwestycja powinna być poparta wnikliwą analizą oferowanego produktu oraz określeniem indywidualnej akceptowalności ryzyka.