Struktura organizacyjna TFI i podział kompetencji w TFI - Komisja Nadzoru Finansowego

Struktura organizacyjna TFI i podział kompetencji w TFI

Nie. W ramach wewnętrznego podziału kompetencji w zarządzie Towarzystwa funkcja Prezesa zarządu nie może być łączona z funkcją Członka zarządu ds. ryzyka.

Nie. Funkcja Członka zarządu ds. ryzyka oraz funkcja Członka zarządu ds. decyzji inwestycyjnych nie mogą być ze sobą łączone.

Tak, Członek zarządu ds. ryzyka może łączyć nadzorowanie komórki ds. zarządzania ryzykiem z nadzorem na innymi komórkami organizacyjnymi Towarzystwa, z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń ustawowych, tj. zakazu łączenia funkcji Członka zarządu ds. ryzyka z funkcja prezesa Zarządu Towarzystwa oraz z funkcją Członka zarządu ds. decyzji inwestycyjnych. 

Towarzystwo powinno posiadać odpowiednią strukturę organizacyjną z wyraźnym podziałem funkcji, zadań i odpowiedzialności, w tym w ramach systemu kontroli wewnętrznej posiadać system nadzoru zgodności działalności z prawem, system zarządzania ryzykiem oraz system audytu wewnętrznego. 

Kształtując organizację systemu zarządzania w Towarzystwie, Towarzystwo powinno uwzględnić nadrzędny cel tego systemu tj. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań z zakresu zarządzania. W celu zapewnienia niezależności wykonywanej funkcji Towarzystwo powinno dołożyć starań, aby podział obowiązków z zakresu systemu zarządzania został jasno określony w całej strukturze organizacyjnej, również na poziomie zarządu Towarzystwa, tak by funkcje operacyjne były oddzielone od kontrolnych.

W ramach funkcjonującego w Towarzystwie systemu zarządzania ryzykiem należy wyodrębnić w strukturze Towarzystwa dedykowaną komórkę ds. zarządzania ryzykiem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami komórka ta powinna być odrębna i niezależna, w szczególności pod względem podległości służbowej i pełnionych funkcji, od jednostek operacyjnych Towarzystwa odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Ponadto należy zwrócić uwagę także na obostrzenia funkcjonujące w obrębie samego systemu kontroli wewnętrznej. Towarzystwo powinno zapewnić, aby osoby wykonujące zadania z zakresu audytu wewnętrznego nie łączyły ich z funkcją nadzoru zgodności działalności z prawem lub funkcją zarządzania ryzykiem, jak również nie brały udziału w wykonywaniu czynności operacyjnych dotyczących ustalania poziomu i rodzaju ryzyka ponoszonego przez fundusz inwestycyjny otwarty - w przypadku gdyby prowadziło to do sytuacji, w której osoby te jednocześnie nadzorowałyby wykonywane przez siebie czynności. Z tego względu Członek zarządu ds. ryzyka nie powinien nadzorować komórki audytu wewnętrznego. 

W pozostałych obszarach Towarzystwa mogą w sposób indywidualny kształtować strukturę w taki sposób, aby zapewnić ostrożne i stabilne zarządzanie Towarzystwem, z uwzględnieniem ochrony inwestorów dokonujących inwestycji w fundusze inwestycyjne. W tym celu Towarzystwa powinny zatrudniać wystarczającą liczbę pracowników posiadających umiejętności, wiedzę specjalistyczną i doświadczenie niezbędne do wykonywania przydzielonych im obowiązków. Każde Towarzystwo kształtując swoją strukturę organizacyjną powinno uwzględnić charakter, skalę i złożoność prowadzonej przez nie działalności, a także mieć na względzie zasady polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych z uwzględnieniem rodzajów, typów oraz szczególnych konstrukcji funduszy, którymi zarządza Towarzystwo.

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole