Złożenie wniosku za pośrednictwem platformy elektronicznej ePuap - Komisja Nadzoru Finansowego

Złożenie wniosku za pośrednictwem platformy elektronicznej ePuap

Wniosek złożony za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP w formie dokumentu elektronicznego  powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, zgodnie z wymogami art. 63 § 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późń.zm.).
W przypadku gdy z wnioskiem występuje rada nadzorcza, wniosek rady nadzorczej powinien zostać podpisany przez wszystkich członków rady nadzorczej. Natomiast w sytuacji gdy rada nadzorcza upoważni członka rady nadzorczej do złożenia wniosku, wniosek podpisuje upoważniony członek rady nadzorczej. W przypadku gdy rada nadzorcza upoważni członka rady nadzorczej do wystąpienia z wnioskiem, do podania należy załączyć uchwałę podpisaną przez wszystkich członków rady nadzorczej. Niezałączenie uchwały będzie stanowiło brak formalny wniosku, z uwagi na brak udokumentowania stosownego umocowania.

Do wniosku należy dołączyć informacje i oświadczenia określone w art. 42b ust. 2 Ustawy, które powinny zostać złożone w formie dokumentu elektronicznego i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole