Nowe regulacje wewnętrzne obowiązujące TFI - Komisja Nadzoru Finansowego

Nowe regulacje wewnętrzne obowiązujące TFI

Towarzystwa zobowiązane są opracować i wdrożyć 2 nowe dokumenty: Politykę oceny i weryfikacji członków organów Towarzystwa oraz Politykę utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji.

Polityka oceny i weryfikacji członków organów Towarzystwa powinna określać zakres i tryb dokonywania oceny oraz weryfikacji spełniania wymogów posiadania nieposzlakowanej opinii w związku ze sprawowanymi funkcjami, wiedzy, kompetencji i doświadczenia niezbędnych do skutecznego, prawidłowego i ostrożnego zarządzania Towarzystwem, z uwzględnieniem zakresu, skali i złożoności prowadzonej działalności. Treść tego dokumentu powinna zostać dostosowana do działalności Towarzystwa. Jest to dokument sporządzany przez zarząd albo radę nadzorczą i przyjmowany przez walne zgromadzenie Towarzystwa oraz powinien być jawny dla pracowników Towarzystwa. 

Polityka utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji powinna określać szczegółowe zasady procesu szkoleniowego w Towarzystwie; podlega zatwierdzeniu przez zarząd i radę nadzorczą Towarzystwa.

Nie. Przepisy Rozporządzenia stosuje się do wszystkich członków organów Towarzystwa: zarówno zarządu, jak też rady nadzorczej. Natomiast jedynie powołanie Członka zarządu ds. ryzyka oraz Członka zarządu ds. decyzji inwestycyjnych wymaga uzyskana zgody KNF.

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole