Terminy obowiązujące TFI - Komisja Nadzoru Finansowego

Terminy obowiązujące TFI

Z przepisów przejściowych zawartych w Ustawie zmieniającej wynika, że Towarzystwa prowadzące działalność na podstawie zezwolenia udzielonego przed dniem wejścia w życie nowelizacji są obowiązane do dostosowania prowadzonej działalności do powyższych nowych przepisów w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy zmieniającej, tj. do dnia 31 maja 2021 r. 

W dniu 31 maja 2021 r. Towarzystwo powinno posiadać Członka zarządu ds. ryzyka oraz Członka zarządu ds. decyzji inwestycyjnych, powołanych za zgodą KNF. Zgodnie z brzmieniem przepisu przejściowego, niewystarczające będzie samo złożenie do KNF wniosku o uzyskanie zgody na powołanie członków zarządu w okresie dostosowawczym. Towarzystwo w 18-miesięcznym okresie dostosowawczym powinno podjąć niezwłocznie wszelkie niezbędne działania w celu przeprowadzenia procesu dostosowania zarządu towarzystwa do brzmienia nowych przepisów, w tym w szczególności: podjęcie decyzji dotyczącej podziału kompetencji w zarządzie towarzystwa, przeprowadzenie przez Towarzystwo oceny Kandydata oraz wystąpienie z odpowiednimi wnioskami do KNF w terminie umożliwiającym przeprowadzenie przez KNF postępowania administracyjnego i wydanie decyzji w sprawie na czas.

W związku z wejściem w życie w dniu 30 listopada 2020 r. Rozporządzenia, Towarzystwa zobowiązane są opracować i wdrożyć 2 nowe dokumenty: Politykę oceny i weryfikacji członków organów Towarzystwa oraz Politykę utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji. Z uwagi na brak przepisu przejściowego Towarzystwa powinny w dniu wejścia w życie Rozporządzenia posiadać opracowane i wdrożone wskazane powyżej dokumenty.

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole