Kryteria oceny i weryfikacji Kandydatów przez TFI - Komisja Nadzoru Finansowego

Kryteria oceny i weryfikacji Kandydatów przez TFI

Ocena spełniania przez Kandydata wymogów posiadania nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji i doświadczenia jest dokonywana przez radę nadzorczą przed złożeniem do KNF wniosku o wyrażenie zgody na powołanie Kandydata.

Towarzystwo przeprowadzając ocenę spełniania przez Kandydata wymogów w zakresie posiadania nieposzlakowanej opinii, wiedzy, doświadczenia oraz kompetencji gromadzi dokumenty dotyczące ocenianej osoby, o których mowa w § 106 Rozporządzenia. 

Na podstawie zgromadzonych dokumentów oraz w oparciu o przyjętą Poli-tykę oceny i weryfikacji członków organów Towarzystwa, rada nadzorcza ocenia spełnianie przez Kandydata wymogów w zakresie posiadania nieposzlakowanej opinii, wiedzy, doświadczenia oraz kompetencji w zakresie niezbędnym do skutecznego, prawidłowego i ostrożnego zarządzania Towarzystwem. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do dokonania oceny w sposób indywidualny oraz skonkretyzowany, a nie abstrakcyjny tj. przy dokonywaniu oceny należy uwzględnić informacje o Kandydacie w odniesieniu do Towarzystwa, biorąc pod uwagę rodzaje, typy oraz konstrukcje funduszy inwestycyjnych, którymi zarządza Towarzystwo oraz przyjęte w Towarzystwie regulacje wewnętrzne. Jednocześnie rada nadzorcza zobowiązana jest do uwzględnienia wszelkich informacji mogących negatywnie wpływać na spełnienie przez Kandydata wymogów.

We wniosku złożonym do KNF Towarzystwo zobowiązane jest do przed-stawienia informacji wskazującej na przeprowadzenie przez radę nadzorczą oceny dotyczącej spełniania wymogów przez Kandydata w sposób indywidualny oraz usystematyzowany.

Informacja o dokonanej ocenie rady nadzorczej powinna zostać przedstawiona według następującego schematu: informacje o Kandydacie (w zakresie nieposzlakowanej opinii, wiedzy, doświadczenia i kompetencji), a następnie odniesienie ww. informacji do kryteriów oceny wskazanych w Rozporządzeniu oraz przedstawienie konkluzji, z których wynika w jaki sposób Towarzystwo oceniło poszczególne informacje.

Tak. W przypadku gdy wniosek został złożony przed wejściem w życie Rozporządzenia, rada nadzorcza powinna ponownie dokonać oceny zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa i uzupełnić złożony uprzednio wniosek o dokonaną ocenę.

Kandydat legitymuje się stażem pracy nie krótszym niż 3 lata w instytucjach rynku finansowego, gdy przez okres co najmniej 3 lat zajmował kierownicze lub samodzielne stanowiska w instytucjach rynku finansowego lub pełnił przez ten okres funkcje w organach tych instytucji. Dokonując oceny spełniania przez Kandydata wymogu 3 letniego stażu pracy w instytucjach rynku finansowego ocenia się wszystkie okresy zatrudnienia lub pełnienia funkcji przez danego Kandydata w instytucjach rynku finansowego.

Za instytucje rynku finansowego należy uznać te podmioty, które prowadzą działalność w obszarze rynku finansowego, regulowaną przepisami aktów prawnych, wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, które podejmują działalność, podlegając uprzedniej weryfikacji KNF lub innych właściwych organów, które wykonują lub wykonywały nadzór w obszarze regulowanym przez powołane przepisy. Przez instytucję rynku finansowego, ze względu na zakres prowadzonej działalności, należy rozumieć także podmioty zagraniczne, świadczące usługi analogiczne do podmiotów krajowych, uznawanych za instytucje rynku finansowego w związku z prowadzoną działalnością regulowaną przepisami aktów prawnych, wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, a także Narodowy Bank Polski oraz inne banki centralne.

Za instytucję rynku finansowego nie należy natomiast uznawać spółki publicznej, która na rynku finansowym nie prowadzi reglamentowanej i nadzorowanej przez KNF działalności usługowej.We wniosku należy wskazać okresy zatrudnienia lub pełnienia przez Kandydata funkcji w instytucjach rynku finansowego, które potwierdzają spełnianie przez Kandydata wymogu posiadania 3 letniego stażu pracy w instytucjach rynku finansowego.

Wymóg posiadania nieposzlakowanej opinii przez Kandydata jest spełniony, w przypadku gdy w związku ze sprawowanymi funkcjami nie dopuścił się on zachowań rażąco sprzecznych z zawodowymi normami etycznymi i prawnymi, które mogłyby wpływać na zaufanie do niego jako członka zarządu Towarzystwa. 

W tym celu Towarzystwo powinno zbadać, nie tylko w stosunku do Kandydata, ale również w stosunku do jego historycznych pracodawców oraz podmiotów w których sprawował funkcje, czy zachodzą okoliczności rzutujące na nieposzlakowaną opinię określone w Ustawie oraz Rozporządzeniu.

Należy pamiętać, że nie wszystkie negatywne zachowania odnotowane w życiorysie Kandydata będą odgrywały znaczenie w procesie oceny i weryfikacji. W pierwszej kolejności Towarzystwo powinno ustalić, czy negatywne zachowania Kandydata mogą mieć związek lub wpływ na pełnienie przez niego funkcji członka zarządu Towarzystwa, a zatem czy mają związek np. z rynkiem finansowym, rynkiem kapitałowym, obrotem gospodarczym, przepływami pieniężnymi, relacjami z inwestorami, konsumentami rynku finansowego. Następnie Towarzystwo musi ocenić, czy stwierdzone naruszenia których dopuścił się kandydat można zakwalifikować jako zachowania „rażąco sprzeczne”. Z uwagi na posłużenie się w przepisach prawa przymiotnikiem „rażąco”, znaczenie będą odgrywać jedynie zachowania szczególnie naganne o doniosłym charakterze z uwagi na skalę i przedmiot popełnionego naruszenia.

Wymóg posiadania wiedzy przez Kandydata powinien zostać oceniony przez Towarzystwo z punktu widzenia trzech podstawowych aspektów: udokumentowania wiedzy, niezbędności posiadanej wiedzy oraz przydatności wiedzy do zrozumienia zasad prowadzonej przez Towarzystwo działalności. 

W pierwszej kolejności wiedza Kandydata powinna zostać udokumentowana. Oznacza to, że Kandydat powinien przedłożyć Towarzystwu oficjalny dokument poświadczający zdobytą przez niego wiedzę (np. dyplom ukończenia studiów, certyfikaty z udziału w szkoleniach, stażach, certyfikat poświadczający określone uprawnienia Kandydata). 

Następnie udokumentowaną wiedzę Kandydata Towarzystwo powinno poddać ocenie z punktu niezbędności posiadanej wiedzy do sprawowania funkcji która ma zostać powierzona Kandydatowi. Z tego względu Towarzystwo powinno ocenić rangę i jakość przedłożonych dokumentów.

Ostatnim etapem oceny jest ustalenie, czy wiedza zdobyta przez Kandydata pozwala na zrozumienie zasad prowadzonej przez Towarzystwo działalności i ryzyka związanego z tą działalnością. 

W przypadku Członka zarządu ds. ryzyka wymóg posiadania wiedzy jest spełniony, jeżeli Kandydat posiada wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem, w szczególności w zakresie identyfikacji, pomiaru albo szacowania, monitorowania, kontrolowania oraz ograniczania ryzyka.

W przypadku Członka zarządu ds. decyzji inwestycyjnych Kandydat powinien posiadać w szczególności wiedzę w zakresie instrumentów finansowych, zarządzania aktywami i portfelami inwestycyjnymi, działalności inwestycyjnej, rekomendacji inwestycyjnych, doradztwa inwestycyjnego, strategii inwestycyjnych oraz analiz rynku, w tym analizy ekonomicznej, fundamentalnej i technicznej.

Dokonując oceny oraz weryfikacji spełniania przez Kandydata wymogu po-siadania doświadczenia, Towarzystwo zobowiązane jest uwzględnić rodzaj oraz typ instytucji rynku finansowego, w których Kandydat wykonywał czynności lub pełnił funkcje w organach, zakres obowiązków oraz czas pełnienia tych funkcji. W szczególności Towarzystwo zobowiązane jest uwzględnić czy zakres obowiązków jakie Kandydat pełnił u historycznych pracodawców jest przydatny z punktu widzenia funkcji jaka ma mu zostać powierzona w Towarzystwie.

W przypadku Członka zarządu ds. ryzyka wymóg posiadania doświadczenia jest spełniony gdy Kandydat wykonywał czynności związane z zarządzaniem ryzykiem w instytucji rynku finansowego na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku lub w ramach pełnionej funkcji. Dodatkowo wymóg po-siadania doświadczenia jest spełniony gdy Kandydat wykazuje znajomość zagadnień związanych z rodzajami, typami oraz szczególnymi konstrukcja-mi funduszy, którymi towarzystwo zarządza oraz przyjętym w Towarzystwie system zarządzania ryzykiem.

W przypadku członka zarządu ds. decyzji inwestycyjnych wymóg posiadania doświadczenia jest spełniony gdy Kandydat wykonywał czynności związane z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych, realizacją strategii inwestycyjnych w instytucji rynku finansowego na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku lub w ramach pełnionej funkcji. Dodatkowo wymóg posiadania doświadczenia jest spełniony gdy Kandydat wykazuje znajomość zagadnień związanych z zasadami polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych z uwzględnieniem rodzajów, typów oraz szczególnych konstrukcji funduszy, którymi zarządza Towarzystwo.

Wymóg posiadania kompetencji przez Kandydata jest spełniony, w przypadku gdy posiada on zdobytą w wyniku doświadczenia umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy.

Dokonując oceny oraz weryfikacji spełniania przez Kandydata wymogu po-siadania kompetencji, Towarzystwo powinno ocenić czy wiedza zdobyta w drodze uzyskanego wykształcenia i odbytych szkoleń/staży była wykorzystywana w praktyce w dotychczasowej pracy zawodowej Kandydata na po-przednich stanowiskach lub w ramach dotychczas pełnionych funkcji – w tym celu koniecznym jest zbadanie zakresu obowiązków pełnionych przez Kandydata u historycznych pracodawców a także ustalenie, czy historyczni pracodawcy są instytucjami rynku finansowego. Jednocześnie Kandydat spełnia wymóg posiadania kompetencji gdy zdobyta w wyniku doświadczenia wiedza odpowiada specyfice prowadzonej przez Towarzystwo działalności w zakresie stosowanych strategii inwestycyjnych, klas aktywów oraz ryzyka związanego z inwestycjami dokonywanymi przez Towarzystwo przy uwzględnieniu zakresu, skali i złożoności prowadzonej przez Towarzystwo działalności.

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole