Kryteria oceny i weryfikacji Kandydatów przez TFI - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dotyczące wymogów prawnych dla członków zarządu TFI, których powołanie wymaga uzyskania zgody KNF

Kryteria oceny i weryfikacji Kandydatów przez TFI

1. Kto w Towarzystwie dokonuje oceny Kandydata pod kątem spełnienia przez Kandydata przesłanek nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji i doświadczenia?

2. W jaki sposób Towarzystwo powinno przeprowadzić ocenę Kandydata?

3. Czy w toku postępowań o uzyskanie zgody KNF na powołanie Członka zarządu ds. ryzyka oraz Członka zarządu ds. decyzji inwestycyjnych należy przedstawić informację o dokonanej ocenie Kandydata?

4. Czy w związku z wejściem w życie Rozporządzenia rada nadzorcza powinna dokonać ponownej oceny Kandydata, w sytuacji gdy wniosek został złożony do KNF przed wejściem w życie Rozporządzenia?

5. Co oznacza, że Kandydat powinien legitymować się stażem pracy nie krótszym niż 3 lata w instytucjach rynku finansowego?

6. W jaki sposób Towarzystwo powinno dokonać oceny spełniania wymogu nieposzlakowanej opinii przez Kandydata?

7. W jaki sposób Towarzystwo powinno dokonać oceny spełniania wymogu posiadania wiedzy przez Kandydata?

8. W jaki sposób Towarzystwo powinno dokonać oceny spełniania wymogu posiadania doświadczenia przez Kandydata?

9. W jaki sposób Towarzystwo powinno dokonać oceny spełniania wymogu posiadania kompetencji przez Kandydata?