Złożenie wniosku do KNF o uzyskanie zgody na powołanie członka zarządu TFI - Komisja Nadzoru Finansowego

Złożenie wniosku do KNF o uzyskanie zgody na powołanie członka zarządu TFI

Tak. Towarzystwa powinny z dniem 31 maja 2021 r. posiadać Członka zarządu ds. ryzyka oraz Członka zarządu ds. decyzji inwestycyjnych powołanych za zgodą KNF.

Tak. Sposób postępowania Towarzystwa w okresie dostosowawczym (w tym termin złożenia wniosków o powołanie członków zarządu) będzie pod-legał ocenie Komisji, w szczególności w sytuacji braku uzyskania zgód Komisji na powołanie członków zarządu do dnia 31 maja 2021r., w ramach prowadzonej oceny BION oraz ewentualnego zastosowania odpowiednich środków bądź wszczęcia postępowań sankcyjnych.

Tak, należy złożyć dwa oddzielne wnioski: jeden o wyrażenie zgody na po-wołanie Kandydata na Członka zarządu ds. ryzyka i drugi o wyrażenie zgody na powołanie Kandydata na Członka zarządu ds. decyzji inwestycyjnych. Wszczęte na podstawie art. 42b ust. 1 pkt 1) i pkt 2) Ustawy sprawy administracyjne, nie wynikają z tego samego stanu faktycznego oraz z tej samej podstawy prawnej. W związku z powyższym, nie ma podstawy prawnej do ich rozpoznania w ramach jednego postępowania administracyjnego.

Tak. Należy wnieść opłatę skarbową za złożenie wniosku w wysokości 10 zł.

Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego powinna zostać wydana nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku do KNF.

Z wnioskiem o wyrażenie zgody KNF na powołanie Członka zarządu ds. ryzyka oraz Członka zarządu ds. decyzji inwestycyjnych występuje rada nadzorcza Towarzystwa, o ile nie zostało udzielone odpowiednie pełnomocnictwo w drodze uchwały. Rada nadzorcza jest organem kolegialnym, zatem wniosek powinien zostać podpisany przez wszystkich członków rady nadzorczej Towarzystwa, zgodnie z zasadami działania rady nadzorczej jako organu w spółce akcyjnej, wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych.

Tak. Rada nadzorcza może udzielić w drodze uchwały pełnomocnictwa do wystąpienia z wnioskiem do KNF. Pełnomocnictwo może zostać udzielone członkowi rady nadzorczej Towarzystwa lub innej osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. W takiej sytuacji do wniosku należy załączyć stosowną uchwałę, celem udokumentowania właściwego umocowania.

Upoważniony pełnomocnik może udzielić pełnomocnictwa dalszego. Dokument tego pełnomocnictwa również powinien zostać załączony do wniosku.

Nie, jeżeli Kandydat uzyskał już zgodę KNF oraz nadal spełnia wymogi określone w art. 42 ust. 2-4, 6 i 7 Ustawy oraz będzie pełnił tą samą funkcję co dotychczas.

Tak. W przypadku gdy wraz z powołaniem na kolejną kadencję zamiarem Towarzystwa byłaby zmiana funkcji danego Kandydata (np. Członek zarządu ds. ryzyka miałby wraz z kolejną kadencją pełnić funkcję Członka zarządu ds. decyzji inwestycyjnych), wtedy w stosunku do takiego Kandydata powstaje obowiązek złożenia wniosku do KNF o wyrażenie zgody na powołanie.

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole