Słownik aktów prawnych oraz użyte definicje - Komisja Nadzoru Finansowego

Słownik aktów prawnych oraz użyte definicje

  • Członek zarządu ds. decyzji inwestycyjnych – członek zarządu nadzorują-cy podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez towarzystwo lub portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez towarzystwo

  • Członek zarządu ds. ryzyka – członek zarządu nadzorujący system zarządzania ryzykiem w towarzystwie

  • Kandydat – kandydat do pełnienia funkcji Członka zarządu ds. ryzyka lub funkcji Członka zarządu ds. decyzji inwestycyjnych

  • Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2103)

  • Towarzystwo – towarzystwo funduszy inwestycyjnych 

  • Ustawa – ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 95, z późn. zm.)

  • Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym – ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 2059)

  • Ustawa zmieniająca – ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2217)

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole