Opłaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

 logo_SP


Opłaty za arbitraż uproszczony


Opłata za uproszczone postępowanie arbitrażowe jest stała i wynosi 150 zł. Opłata uiszczana jest przez powoda i  nie podlega zwrotowi. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Sądu Polubownego, na wniosek strony, może zwolnić ją w całości lub części od obowiązku uiszczenia opłaty.

 

Opłaty za arbitraż


Wysokość wpisu w postępowaniu arbitrażowym wynosi:
przy wartości przedmiotu sporu do 50.000 zł - 250 zł,
przy wartości przedmiotu sporu do 100.000 zł - 500 zł,
przy wartości przedmiotu sporu powyżej 100.000 zł - 1000 zł.

W przypadku postępowań dotyczących praw o charakterze niemajątkowym opłata ma charakter zryczałtowany i wynosi 250 zł.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Sądu Polubownego, na wniosek strony, może zwolnić ją w całości lub części od obowiązku uiszczenia opłaty.

W trakcie prowadzonego postępowania arbitrażowego strony mogą zostać zobowiązane do pokrycia niezbędnych dla prowadzenia sprawy wydatków Sądu. Wydatkami sądu są w szczególności koszty powołania biegłych oraz koszty wykonywania czynności Sądu Polubownego poza jego siedzibą. Wydatki Sądu ponosi tymczasowo strona postępowania, na której wniosek dokonano czynności procesowej, pociągającej wydatek.

Ostateczne rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zapada w orzeczeniu kończącym postępowanie. W przypadku przegrania sprawy konsument może zostać obciążany dodatkowymi kosztami postępowania, np. kosztem powołania biegłych. Ponadto, w przypadku jeśli instytucja finansowa była reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, np. adwokata, radcę prawnego, koszt opłacenia tych osób również może obciążać konsumenta.

 

Opłaty za apelację


Wysokość opłaty w postępowaniu apelacyjnym wynosi:
przy wartości przedmiotu sporu do 10.000 zł - 150 zł,
przy wartości przedmiotu sporu do 50.000 zł - 250 zł,
przy wartości przedmiotu sporu do 100.000 zł - 500 zł,
zaś przy wartości przedmiotu sporu powyżej 100.000 zł - 1000 zł.


UWAGA: prosimy nie dokonywać opłaty za arbitraż przed uzyskaniem zgody drugiej strony sporu na rozwiązanie sporu w drodze arbitrażu.


Taryfa opłat