Wyróżnienie "Instytucja finansowa przyjazna mediacji" - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Logo_mediacja

W celu propagowania polubownego rozwiązywania sporów na rynku finansowym w drodze mediacji, pomiędzy instytucjami finansowymi a ich klientami, w dniu 08 września 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła uchwałę w sprawie przyznawania instytucjom finansowym specjalnego wyróżnienia „Instytucja finansowa przyjazna mediacji”.
Zgodnie z przyjętą uchwałą wyróżnienie może zostać przyznane instytucji finansowej, która publicznie deklaruje wolę polubownego rozwiązywania sporów ze swoimi klientami w drodze mediacji i jednocześnie w danym roku kalendarzowym:

  • wyraziła zgodę na mediację w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF lub doprowadziła do polubownego zakończenia sporu przed rozpoczęciem właściwego postępowania mediacyjnego, w przypadku ponad 30% wniosków o mediację skierowanych przez swoich klientów, lub

  • skierowała do mediacji w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF co najmniej 10 wniosków i jednocześnie wyrażała zgodę na mediację w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF.

Wyróżnienie przyznawane jest przez Kapitułę w składzie: Przewodniczący KNF, Prezes Sądu Polubownego przy KNF oraz trzech członków Zgromadzenia Ogólnego Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego przy KNF wybranych przez to gremium.

Uchwała Nr 288/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 września 2014 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia pod nazwą "Instytucja finansowa przyjazna mediacji" i zasad jego przyznawania