Opłaty - Komisja Nadzoru Finansowego

 logotyp_centrum_mediacji

Opłata za mediację wynosi 50 zł i uiszcza ją wnioskodawca.

W przypadku wniosku grupowego opłata w wysokości 50 zł pobierana jest od każdego z wnioskodawców, jednak jej łączna wartość nie może przekroczyć 1 000 zł.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Sądu Polubownego, na wniosek strony, może zwolnić ją w całości lub części od obowiązku uiszczenia opłaty.

UWAGA: prosimy nie dokonywać opłaty za mediację przed uzyskaniem zgody drugiej strony sporu na rozwiązanie sporu w drodze mediacji.


Taryfa opłat