Lista arbitrów

data aktualizacji 23 października 2017

 

..

 Chłopecki_Aleksander

Aleksander Chłopecki - PREZES SĄDU

Profesor zw. dr hab. nauk prawnych. Radca prawny. Kieruje Katedrą Prawa Cywilnego i Pracownią Prawa Rynku Kapitałowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu rynku bankowego/kapitałowego/ubezpieczeniowego.

 


Witold Bartosiewicz

Radca prawny. Arbiter Sądu Polubownego przy Izbie Domów Maklerskich. Certyfikowany doradca ASO. Członek Polskiego Stowarzyszenia Compliance.

 


Karol Bernat

Radca Prawny. Wieloletnie doświadczenie w obszarze bankowości spółdzielczej, udział w pracach komisji sejmowej w kadencji 2011 - 2015 pracującej nad projektem ustawy - Prawo spółdzielcze.


 Białek_Tadeusz

Tadeusz Białek

Doktor nauk prawnych. Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa bankowego.

 

Bosek_Leszek


Leszek Bosek - zawieszony na wniosek własny w czynnościach arbitra i mediatora od dnia 16 października 2015 r.

Doktor habilitowany nauk prawnych. Radca prawny. Adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku bankowego/kapitałowego/ubezpieczeniowego.

 

Filipska_Iwona


Iwona Filipska

Radca prawny. Ekspert w dziedzinie prawa ubezpieczeń gospodarczych i w prowadzeniu postępowań przed sądami.

 

Fuchs_Dariusz


Dariusz Fuchs

Doktor nauk prawnych. Radca prawny. Adiunkt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, prawa wspólnotowego, prawa transportowego oraz prawa cywilnego, w tym: prawa prywatnego międzynarodowego

 


Gajek_Iwona


Iwona Dorota Gajek

Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego i bankowego.

 Małgorzata Gatz

Radca prawny. Główny obszar zainteresowań to przede wszystkim prawo rynku kapitałowego.

 


Andrzej Józef Gładysz

Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku ubezpieczeniowego.

 


Gładysz_Paweł


Paweł Gładysz

Adwokat. Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku kapitałowego.

 


Grabowski_Krzysztof


Krzysztof Grabowski

Wykształcenie wyższe, mgr chemii, dr nauk prawnych. Makler papierów wartościowych. Specjalista z zakresu rynku kapitałowego/bankowego.

 

Janecki_Jarosław


Jarosław Janecki

Doktor nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku bankowego.

 


Hanna Karwat-Ratajczak

Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku ubezpieczeniowego.

 


Katarzyna Kołodziejczyk-Soszka

Radca prawny. Obecnie Dyrektor Departamentu Prawnego w spółkach grupy Allianz Polska. Członek Komisji Legislacyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń.

 

Korba_Zbigniew


Zbigniew Korba

Radca prawny. Zaangażowany w wiele projektów doradczych i regulacyjnych związanych z sektorem instytucji finansowych.

 

Korzeniewski_Krzysztof


Krzysztof Korzeniewski

Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa bankowego.

 


Ewa Małgorzata Kowalik

Radca prawny. Obecnie radca prawny w Izbie Domów Maklerskich. Poprzednio specjalista compliance w Domu Maklerskim BOŚ S.A., prawnik w kancelarii prawnej oraz w Instytucie Zamówień Publicznych.

 

Kozdój_Przemysław


Przemysław Kozdój

Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach kredytowych.

 


Michał Krakowiak

Obecnie Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Poprzednio doradca Prezesa Zarządu SGB Banku S.A., wiceprezes Zarządu Mazowieckiego Banku Spółdzielczego S.A., doradca Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, dyrektor Departamentu Zagranicznego oraz Departamentu Dewizowego NBP.

 


Beata Kukawka

Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa bankowego.

 


Grzegorz Marzec

Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa bankowego.

 


Joanna Mędrzecka

Adwokat. Wykładowca w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa spółdzielczego i autorskiego.

 

Nieborak_Tomasz


Tomasz Nieborak

Doktor habilitowany nauk prawnych. Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista z zakresu problematyki prawa bankowego, prawa usług finansowych UE, finansów UE oraz nadzoru i teorii regulacji rynków finansowych.

 

Nowaczyk_Piotr


Piotr Nowaczyk

Adwokat. Ponad 150 arbitraży międzynarodowych jako przewodniczący, arbiter jedyny, współarbiter lub pełnomocnik. Specjalista z zakresu rynku bankowego/kapitałowego/ubezpieczeniowego.

 

Orlicki_Marcin


Marcin Orlicki

Profesor UAM doktor habilitowany nauk prawnych. Radca prawny. Wykładowca prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa odszkodowawczego i ubezpieczeniowego.

 

Pacud_Radosław


Radosław Pacud

Doktor nauk ekonomicznych. Doktor habilitowany nauk prawnych. Radca prawny. Adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Ekspert w dziedzinie ubezpieczeń społecznych i gospodarczych, a także prawa gospodarczego i prawa pracy.

 


Mirosław Pawełczyk

Radca prawny. Doktor habilitowany nauk prawnych. Specjalista z zakresu prawa rynku kapitałowego, prawa antymonopolowego, prawa gospodarczego, handlowego oraz prawa energetycznego.

 

Pazdan_Jadwiga


Jadwiga Stefania Pazdan

Adwokat. Doktor habilitowany nauk prawnych. Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalista z zakresu rynku bankowego/kapitałowego/ubezpieczeniowego.

 

Ptaszyński_Paweł


Paweł Ptaszyński

Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu im. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Specjalizuje się w sprawach z zakresu rynku ubezpieczeniowego.

 


Jacek Rapcia

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej. Wieloletnie doświadczenie na rynku bankowym, opracowywanie strategii rozwoju, planów konsolidacji, planów strategicznych i finansowych.

 

Rutkowska-Tomaszewska


Edyta Rutkowska-Tomaszewska

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa bankowego oraz prawa usług finansowych.

 

Szumlicz_Tadeusz


Tadeusz Szumlicz

Profesor zw. dr hab. nauk ekonomicznych. Kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; Kierownik Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu ubezpieczeń i programów emerytalnych.

 

Tarasiuk-Flodrowska_Anna


Anna Tarasiuk

Radca prawny. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony konsumenta oraz bancassurance, w szczególności w kwestiach związanych z produktami ubezpieczeniowymi.

 


Paweł Tokarz

Radca prawny. 20 lat prawniczego doświadczenia zawodowego, 7 lat prawy w charakterze asesora i sędziego sądów powszechnych, 11 lat prawy w charakterze radcy prawnego, w tym pełnienie funkcji dyrektora departamentu prawnego oraz wspólnika (komplementariusza) w kancelarii prawnej.

 


Andrzej Wasilewski

Radca prawny. Wieloletnie doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym, członek Komisji Likwidacji Szkód w PIU, członek zespołu zadaniowego ds. analizy przepisów prawa przy Forum Zadośćuczynień.

 


Tomasz Węgrzyn

Studia podyplomowe – Mediacje i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów – Uniwersytet Jagielloński. Studia podyplomowe – Rachunkowość, zarządzanie finansami - Politechnika Świętokrzyska. Wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Krakowie.

 

Wierzbowski_Marek


Marek Wierzbowski

Profesor zw. dr hab. nauk prawnych. Radca prawny. Partner w kancelarii prawnej. Specjalista z zakresu rynku bankowego /kapitałowego /ubezpieczeniowego.

 


Ireneusz Wilk

Adwokat. Specjalizacja w zakresie uznawania i wykonywania wyroków Sądu arbitrażowego w Polsce.

 

Wolak_Jarosław


Jarosław Wolak

Radca prawny. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa bankowego.