Projekt PWRS został zakończony w III kwartale 2021 roku

data aktualizacji

Zakończono projekt Programu Wspierania Reform Strukturalnych ,,Studium wykonalności dot. innowacyjnych rozwiązań technologicznych na polskim rynku finansowym oraz identyfikacja wszelkich prawnych, regulacyjnych i nadzorczych utrudnień w jego korzystaniu, w szczególności w zakresie DLT i RegTech (#FinTech) i sandbox.” UKNF był jednym z beneficjentów dwóch równoległych strumieni:
a) wsparcia w opracowaniu modelu piaskownicy regulacyjnej oraz b) analizy wybranych  narzędzi SupTech. 

Projekt był realizowany przez konsorcjum doradców sektora prywatnego zakontraktowanych przez zewnętrznego wykonawcę tj. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju na zlecenie KE – Dyrekcji Generalnej ds. Wspierania Reform Strukturalnych.

Uzyskane produkty prac w ramach wsparcia PWRS będą stanowiły jeden z elementów, na podstawie których Urząd podejmie decyzję o możliwym do wdrożenia w krajowym porządku prawnym modelu piaskownicy regulacyjnej.