Innovation Hub - Komisja Nadzoru Finansowego

Rozwój FinTech

Program Innovation Hub na rzecz wspierania rozwoju innowacji finansowych (FinTech)

shutterstock_390313318_slider

Wiele podmiotów funkcjonujących w obszarze innowacji finansowych (FinTech) jako jedną z podstawowych barier w rozwoju działalności wskazuje skomplikowane wymogi prawne i regulacyjne oraz niejednoznaczność ich stosowania w odniesieniu do innowacyjnych produktów lub usług finansowych. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi Program Innovation Hub. W jego ramach UKNF prowadzi dialog z podmiotami sektora FinTech, SupTech oraz RegTech, udzielając im stosownych wyjaśnień na zadane zapytania, wspierając tym samym rozwój nowoczesnych technologii na rynku finansowym przy zachowaniu bezpieczeństwa i odpowiedniej ochrony klientów.

Do kogo jest skierowany Program Innovation Hub?

Program skierowany jest do:

  • podmiotów nadzorowanych przez KNF,
  • podmiotów zamierzających wykonywać działalność w ramach części rynku finansowego objętej nadzorem KNF,
  • podmiotów świadczących lub zamierzających świadczyć usługi w zakresie technologii dla podmiotów nadzorowanych przez KNF, lub dla UKNF

– które to podmioty opracowały, rozwijają lub planują wykorzystanie technologicznych rozwiązań, produktów lub usług, mających na celu rozwój innowacyjności rynku finansowego.

Jakie są korzyści z udziału w Programie Innovation Hub?
W ramach Programu podmiot pytający może uzyskać:
  • Wsparcie ze strony UKNF w identyfikacji właściwych przepisów prawa, regulacji i stanowisk nadzorczych mających zastosowanie do danego podmiotu, modelu biznesowego, oferowanego produktu lub usługi finansowej.
  • Informacje o zasadach działania nadzoru, trybie uzyskania zezwolenia na prowadzenie określonego rodzaju działalności oraz dokumentach i wytycznych dostępnych na stronie internetowej KNF.
Jak wziąć udział w Programie Innovation Hub?
W celu zgłoszenia się do udziału w Programie i skierowania zapytania należy wypełnić formularz kontaktowy.
Jaki wypełnić formularz – film instruktażowy

Zapytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowanego podlega ocenie przez UKNF z wykorzystaniem określonych warunków udziału w Programie.

Kryteria uczestnictwa w Programie Innovation Hub


Kryterium
Kluczowe pytanie
Ocena pozytywna
Ocena negatywna
Innowacyjny charakter zamierzonego rozwiązania technologicznego, produktu lub usługiCzy zamierzone rozwiązanie technologiczne, produkt lub usługa różni się od istniejących rozwiązań, produktów lub usług na rynku polskim, może być postrzegane jako innowacyjne i może pozytywnie wpłynąć na rozwój sektora innowacji finansowych (FinTech) lub technologii regulacyjno–nadzorczych (Regtech/Suptech)?Zamierzone rozwiązanie technologiczne, produkt lub usługa może być postrzegane jako innowacyjne i może pozytywnie wpłynąć na rozwój sektora innowacji finansowych (FinTech) lub technologii regulacyjno–nadzorczych (Regtech/Suptech).Istnieje na rynku wiele podobnych rozwiązań technologicznych, produktów lub usług. LUB: Rozwiązanie, produkt lub usługa nie dotyczy sektora innowacji finansowych (FinTech) ani technologii regulacyjno–nadzorczych (Regtech/Suptech).
Analiza  otoczenia prawno-regulacyjnego, w tym interpretacja obowiązujących przepisów i innych regulacji odnoszących się do zamierzonego rozwiązania technologicznego, produktu lub usługiCzy podmiot dokonał interpretacji obowiązujących przepisów prawa i innych regulacji odnoszących się do zamierzonego rozwiązania technologicznego, produktu lub usługi?Podmiot dokonał analizy otoczenia prawno-regulacyjnego i przedstawił interpretację bo wiązujących przepisów i innych regulacji prawnych oraz wskazał w jaki sposób zamierzone przez niego rozwiązanie technologiczne, produkt lub usługa wpisuje się w obowiązujące przepisy prawa i inne regulacje.Podmiot nie podjął działań na rzecz zrozumienia otoczenia prawo-regulacyjnego, nie przedstawił interpretacji obowiązujących przepisów i innych regulacji prawnych lub nie wskazał wyraźnych wątpliwości w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa lub innych regulacji.
Istnienie uzasadnionych wątpliwości interpretacyjnych co do zgodności zamierzonego rozwiązania technologicznego, produktu lub usługiCzy po stronie podmiotu istnieje realna potrzeba otrzymania wsparcia w ramach Programu w związku z istnieniem uzasadnionych wątpliwości interpretacyjnych?Zamierzone rozwiązanie technologiczne, produkt lub usługa nie wpisuje się jednoznacznie w obowiązujące przepisy prawa i regulacje.
Innowacyjne rozwiązanie, produkt lub usługa wpisuje się w obowiązujące regulacje i przepisy prawa.
W zależności od charakteru i złożoności zapytania UKNF może udzielić odpowiedzi podmiotowi pytającemu, który spełnił warunki uczestnictwa w Programie:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej,
b) pisemnie,
c) w toku rozmowy podczas spotkań stacjonarnych w siedzibie UKNF, telekonferencji lub wideokonferencji.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie zostały określone w Regulaminie.