Publiczne konsultacje rekomendacji NGR dot. produktów faktoringowych oraz leasingowych

data aktualizacji

Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR) zaprasza interesariuszy oraz uczestników rynku finansowego do zapoznania się z projektami oraz do zgłaszania uwag do rekomendacji NGR w zakresie zasad i sposobów stosowania wskaźnika stopy procentowej WIRON (lub wskaźników z Rodziny Indeksów Składanych WIRON) przy zawieraniu nowych umów w złotych dla produktów faktoringowych (z wyłączeniem produktów dyskontowych) dla produktów bazujących na wskaźniku referencyjnym oferowanych przez podmioty rynku finansowego oraz w zakresie metod stosowania wskaźnika stopy procentowej WIRON (lub wskaźników z Rodziny Indeksów Składanych WIRON) przy zawieraniu nowych umów w złotych dla produktów leasingowych dla produktów w złotych bazujących na wskaźniku referencyjnym oferowanych przez podmioty rynku finansowego

Konsultacje potrwają do 23 lutego 2023 r. Uwagi do rekomendacji należy przesyłać na adres: konsultacjengr@knf.gov.pl.