Prace Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych

data aktualizacji

Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR) została powołana w związku z planowaną reformą wskaźników referencyjnych w Polsce, zakładającą m.in. wprowadzenie nowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, którego danymi wejściowymi są informacje reprezentujące transakcje ON (overnight). Prace NGR mają na celu zapewnienie wiarygodności, przejrzystości i rzetelności opracowywania i stosowania nowego wskaźnika referencyjnej stopy procentowej.

W pracach NGR udział biorą przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Banku Gospodarstwa Krajowego, GPW Benchmark, a także wiodących banków komercyjnych, banków zrzeszających banki spółdzielcze, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zakładów ubezpieczeń, jak również organizacje branżowe zrzeszające podmioty rynku finansowego. 

Prace NGR nadzorowane i koordynowane są przez Komitet Sterujący w skład którego wchodzą:

  • Tadeusz Białek – Prezes Związku Banków Polskich  – Przewodniczący KS NGR 
  • Aleksandra Bluj – Wiceprezes Zarządu GPW Benchmark – Zastępca Przewodniczącego KS NGR 
  • Paweł Borys – Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju – Zastępca Przewodniczącego KS NGR
  • Bożena Graczyk – Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego SA – Zastępca Przewodniczącego KS NGR
  • Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego – Członek KS NGR 
  • Piotr Patkowski – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Członek KS NGR
  • Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego – Członek KS NGR 
  • Grzegorz Owczarek – Dyrektor Departamentu Planowania Przymusowej Restrukturyzacji, Bankowy Fundusz Gwarancyjny – Członek KS NGR

Komunikaty z prac Narodowej Grupy Roboczej