Informacja poufna - Komisja Nadzoru Finansowego

Lp.PytanieOdpowiedź
1.Jeśli po 3 lipca 2016 r. spółka będzie raportowała wg dotychczasowych zasad, czyli będzie korzystała z katalogu zdarzeń zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu w sprawie informacji bieżących i okresowych – czy jest to błąd?
Korzystanie po 3 lipca 2016 r. z katalogu informacji bieżących „gospodarczych” zawartego w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych będzie błędem emitenta. Przekazywanie raportów dotyczących informacji poufnych po tej dacie oparte będzie wyłącznie na definicji informacji poufnej określonej w art. 7 rozporządzenia MAR. W pozostałym zakresie obowiązki informacyjne wynikać będą nadal z ww. rozporządzenia Ministra Finansów. Emitent nie będzie mógł zatem stosować kazuistycznego katalogu informacji bieżących „gospodarczych” oraz zawartego w nim „progu istotności”. W przypadku zaobserwowania, że emitent sztywno trzyma się takiego katalogu UKNF będzie mógł zwrócić się, w trybie art. 68 ustawy o ofercie publicznej, o uzasadnienie takiego postępowania. W skrajnych przypadkach nie wykluczamy zastosowania sankcji administracyjnych.
W przypadku niedostosowania polskich przepisów do rozporządzenia MAR do dnia 3 lipca 2016 r., UKNF opublikuje na stronie internetowej stanowisko, wskazujące dotychczas obowiązujące przepisy, w zakresie których wygasł obowiązek ich stosowania, w związku z zastąpieniem tych przepisów stosowanymi bezpośrednio przepisami rozporządzenia MAR. W stanowisku tym wskazane będą również stosowne przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.
2.
Jakie jest stanowisko UKNF wobec przygotowanych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych OSR? Czy rzeczywiście wprowadzenie indywidualnych standardów raportowania na podstawie OSR może zapewnić ochronę emitentowi przed ewentualnymi sankcjami i karami ze strony KNF?
UKNF pozytywnie ocenia każdą formę przygotowania emitentów do rozpoczęcia stosowania rozporządzenia MAR, które nastąpi 3 lipca 2016 r. Taką formą może być przygotowanie indywidualnych standardów raportowania. Trzeba jednak mieć na uwadze, że stosowanie takich standardów nie będzie zwalniało emitentów z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych. Emitenci muszą bowiem w tym zakresie stosować przede wszystkim przepisy rozporządzenia MAR. Postępowanie emitenta zgodnie z indywidualnymi standardami, w określonych sytuacjach, wpłynąć może jedynie na wymiar kary w przypadku stwierdzenia przez KNF nieprawidłowości. Przestrzegamy jednocześnie przed zastępowaniem katalogu zdarzeń z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych, innym katalogiem. Po 3 lipca 2016 r. emitenci powinni każdorazowo dokonywać oceny danej sytuacji w oparciu o definicję informacji poufnej, określoną w art. 7 rozporządzenia MAR.
3.
Czy KNF planuje opublikowanie pomocniczo katalogu informacji poufnych, które w opinii KNF mogłyby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta i/lub które prawdopodobnie wprowadzą/nie wprowadzą w błąd opinię publiczną (dot. opóźnienia)?
KNF nie będzie publikować takiego katalogu, ponieważ rozporządzenie MAR upoważnia nie KNF, a ESMA do wydania wytycznych w celu ustanowienia przykładowego, otwartego wykazu uzasadnionych interesów emitentów oraz sytuacji, w których opóźnienie ujawnienia informacji poufnych mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną. Projekt wytycznych został w dniu 28 stycznia 2016 r. udostępniony na stronie internetowej ESMA. Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), KNF w ciągu 2 miesięcy od wydania wytycznych potwierdzi, czy stosuje się lub czy zamierza zastosować się do nich. W przypadku niestosowania się do wytycznych, KNF powiadomi o tym fakcie ESMA oraz przedstawi uzasadnienie swojego stanowiska. Zgodnie z powołanym rozporządzeniem, ESMA opublikuje na stronie internetowej informację o stosowaniu się lub niestosowaniu się do wytycznych przez poszczególne organy nadzoru.
4.
Obecnie istnieje podział informacji na bieżące, okresowe i poufne, przy czym jest to podział rozłączny. Natomiast w myśl art. 17 rozporządzenia MAR raportowaniu podlegają informacje poufne, którymi w znakomitej większości, są obecne informacje bieżące. Czy wobec tego od 3 lipca br. wszystkie informacje obecnie nazywane bieżącymi stają się informacjami poufnymi? Jeśli tak, to czy dla każdej informacji poufnej (w tym także obecnie nazywanej bieżącą) należy sporządzać listę osób mających do niej dostęp, czy też tylko dla tej informacji, która dotyczy procesu rozciągniętego w czasie lub informacji celowo ujawnianej z opóźnieniem (art. 18 rozporządzenia MAR)?
Przede wszystkim należy wyjaśnić, że informacje bieżące, poufne i okresowe nie są zbiorami rozłącznymi. Szereg informacji bieżących (przykładowo zawartych w § 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych) może stanowić jednocześnie informację poufną. Również na etapie tworzenia raportów okresowych może powstać informacja poufna. Informacją poufną mogą być poszczególne dane finansowe, jak i cały raport okresowy.
Od 3 lipca br. ww. rozporządzenie Ministra Finansów przestanie obowiązywać w zakresie informacji bieżących „gospodarczych”, które mogą stanowić informację poufną w rozumieniu art. 7 rozporządzenia MAR. W zakresie obowiązków informacyjnych zostanie dokonany więc podział na obowiązki związane z powstaniem informacji poufnej, przekazywanej na podstawie art. 17 rozporządzenia MAR oraz obowiązki związane z informacjami bieżącymi, niebędącymi informacją poufną, przekazywanymi na podstawie art. 56 ustawy o ofercie publicznej (ww. rozporządzenia Ministra Finansów lub regulaminów rynków).
Natomiast listy osób mających dostęp do informacji poufnych będzie należało tworzyć (tak jak jest to obecnie) do KAŻDEJ informacji poufnej, w tym również dotyczącej procesu rozciągniętego w czasie jak i informacji podlegającej opóźnieniu.
5.
Czy w sytuacji, gdy na etapie sporządzania przez emitenta sprawozdania finansowego pojawią się na tyle skonkretyzowane informacje, że będą wypełniały kryteria informacji poufnej z art. 7 rozporządzenia MAR, aktualne pozostaje stanowisko UKNF z dnia 26 lutego 2013 r.?
Stanowisko UKNF z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie obowiązków informacyjnych emitentów w zakresie informacji poufnych, zostało wydane w oparciu o przepisy ustawy o ofercie publicznej oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, które stanowiły implementację do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy MAD. W związku z rozpoczęciem stosowania rozporządzenia MAR, należy uznać, iż stanowisko to nie może być interpretowane wprost przez emitentów. Nie oznacza to jednak, że tezy zawarte w tym stanowisku straciły aktualność.
W zakresie utraty wartości aktywów należy wskazać, iż w przypadku konieczności dokonania odpisu lub ujęcia straty z tytułu utraty wartości, emitent musi równocześnie przeprowadzić analizę takiego zdarzenia pod kątem jego kwalifikacji jako informacji poufnej. Jeżeli są spełnione kryteria określone w art. 7 rozporządzenia MAR, emitent powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie, zgodnie z art. 17 ust. 1 tego rozporządzenia. Emitent powinien dokonać tego niezależnie od terminu przekazania stosownego raportu okresowego oraz pomimo iż informacja o zaistniałej różnicy wartości aktywów znajdzie swoje odzwierciedlenie w tym raporcie.
6.
Obligacje naszej istotnej spółki zależnej są notowane na Catalyst. Czy tożsame raporty na temat zdarzeń stanowiących informacje poufne w tej spółce ma przekazywać raportem, w tym samym czasie, zarówno spółka zależna jak i spółka dominująca (my)?
Na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi można udzielić tylko w określonym stanie faktycznym.
Dane zdarzenie może wywoływać różne skutki w odniesieniu do spółki-matki i spółki-córki i każda z tych spółek powinna samodzielnie ocenić cenotwórczość danej informacji z własnego punktu widzenia. Możliwa jest więc sytuacja, że informacja o zdarzeniu dotyczącym spółki zależnej będzie inną informacją poufną w przypadku spółki zależnej i inną dla spółki dominującej z uwagi na różną ocenę wpływu danej informacji na działalność tych podmiotów lub wycenę ich papierów wartościowych. Wówczas obowiązek przekazania informacji poufnej do publicznej wiadomości powinien zostać wykonany przez obydwie spółki, gdyż nie będą to „tożsame raporty”.

Możliwa jest również sytuacja, gdy przekazanie do publicznej wiadomości danej informacji poufnej przez spółkę zależną nie będzie skutkować obowiązkiem informacyjnym po stronie spółki dominującej, gdyż byłoby to jedynie powieleniem informacji publicznej, niespełniającej już kryteriów art. 7 rozporządzenia MAR.

7.
Jeżeli kontrahent spółki giełdowej nie zgadza się na umieszczenie w jej raporcie szczegółowych warunków kontraktu np. takich jak wartość umowy, czy spółka może „puścić” raport bez tej wartości nie narażając się na sankcje?
Rozporządzenie MAR nie wprowadza w powyższym zakresie żadnych zmian. Przekazywana przez emitenta do publicznej wiadomości informacja poufna musi spełniać kryteria informacji poufnej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia MAR, czyli powinna być przede wszystkim określona w sposób precyzyjny. Informacja poufna musi być więc na tyle szczegółowa, aby można było na jej podstawie prawidłowo ocenić charakter zdarzenia (informacja dobra czy zła oraz w jakim stopniu dobra/zła z punktu widzenia działalności spółki i jej sytuacji) oraz aby można było na jej podstawie móc podejmować dalsze decyzje inwestycyjne (kupować czy sprzedawać, teraz czy za jakiś czas). Zatem w przypadku powstania informacji poufnej, opublikowanie przez emitenta informacji, bez wszystkich wymaganych danych, kwalifikujących ją jako informację poufną, naraża emitenta na zarzut niewłaściwego wykonania obowiązku publikacji informacji poufnej.
8.
Jak powinien zachować się emitent, który chce wywiązać się z obowiązku podania do publicznej wiadomości informacji o zdarzeniu lub zbiorze okoliczności, których można zasadnie oczekiwać i który jednocześnie nie chce, by zarzucono mu próbę manipulacji w przypadku, gdy dane zasadnie oczekiwane zdarzenie lub zbiór okoliczności w przyszłości nie zaistnieją?
Emitent powinien postępować dokładnie tak jak do tej pory, gdyż obecna definicja informacji poufnej również odwołuje się do okoliczności lub zdarzeń, których wystąpienia można zasadnie oczekiwać. Gdy te okoliczności lub zdarzenia w przyszłości nie zaistnieją, UKNF w przypadku powzięcia wątpliwości co do intencji emitenta, może wszcząć postępowanie w związku z podejrzeniem nienależytego wykonania obowiązku publikacji informacji poufnej (tak dzieje się i teraz) oraz złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji informacją (po dostosowaniu polskich przepisów do rozporządzenia MAR, manipulacja informacją przez osobę inną niż dziennikarz ma być przestępstwem a nie deliktem administracyjnym, jak do tej pory). W każdym takim przypadku będą badane szczegółowo okoliczności związane z opublikowaną informacją.
9.
Jaki będzie tryb zawiadamiania organu nadzoru o opóźnieniu?
Rozporządzenie MAR zmienia dotychczasowy model opóźniania informacji poufnych. Zawiadomienie o opóźnieniu nie będzie przekazywane do KNF jak dotychczas, niezwłocznie po podjęciu decyzji o opóźnieniu (tzw. zawiadomienie ex-ante). W przypadku podstawowego trybu opóźniania informacji poufnej, określonego w art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR, emitent powinien zawiadomić KNF o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz z wyjaśnieniem spełnienia przesłanek opóźnienia, niezwłocznie po przekazaniu informacji opóźnionej do publicznej wiadomości. Powinien to uczynić za pośrednictwem systemu ESPI przekazując zawiadomienie wyłącznie do kancelarii niepublicznej (obecnie DIA-S). Zgodnie z projektem ustawy z dnia 20 kwietnia 2016 r., przekazanie takiego zawiadomienia przez emitenta będzie odbywało się po przekazaniu informacji opóźnionej do publicznej wiadomości, bez konieczności występowania KNF ze stosownym żądaniem.
10.
W oparciu, o jakie czynniki KNF będzie dokonywał oceny, czy opóźnienie publikacji nie wprowadziło w błąd opinii publicznej? Jest to kluczowy element rozumienia regulacji MAR w zakresie możliwości opóźniania informacji.
Zgodnie z rozporządzeniem MAR emitent może opóźnić publikację informacji poufnej, jeżeli zostały spełnione trzy przesłanki opóźnienia. Jedną z nich jest sytuacja, w której opóźnienie ujawnienia informacji poufnej prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii publicznej. Dokonując analizy tej przesłanki opóźnienia, należy odróżnić wprowadzenie w błąd opinii publicznej od niedoinformowania rynku. Nie każde opóźnienie powoduje wprowadzenie w błąd opinii publicznej. Wprowadzenie w błąd opinii publicznej może wystąpić w sytuacji, w której nieopublikowanie informacji poufnej, prawdopodobnie wprowadzi w błąd inwestorów co do realnej sytuacji emitenta, skoro z posiadanych przez inwestorów informacji nie wynika możliwość zmiany tej sytuacji. Ocena tej przesłanki będzie zależała każdorazowo od okoliczności konkretnego przypadku. Należy również podkreślić, iż na gruncie obecnie obowiązującej ustawy o ofercie publicznej (art. 57 ustawy) jedną z przesłanek opóźnienia jest brak wprowadzenia w błąd opinii publicznej.
Zgodnie z delegacją zawartą w rozporządzeniu MAR, ESMA opublikuje wytyczne zawierające przykładowy, otwarty wykaz sytuacji, w których opóźnienie ujawnienia informacji poufnej prawdopodobnie mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną. KNF w ciągu 2 miesięcy od wydania wytycznych przez ESMA, zajmie stanowisko w kwestii ich stosowania. Link do projektu wytycznych ESMA znajduje się na stronie internetowej KNF.
11.
Przy zawiadomieniu o opóźnieniu informacji poufnej wysyłanym do KNF – co oznacza termin „tożsamość osoby zawiadamiającej”: czy jest to reprezentacja spółki czy operator ESPI?
Pojęcie to pojawia się w projekcie standardu technicznego dotyczącego opóźniania informacji poufnych. Przez „tożsamość osoby zawiadamiającej” należy rozumieć tożsamość osoby uprawnionej do działania w imieniu spółki, zgodnie z reprezentacją ujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym.
12.
Czy w przypadku publikacji opóźnionej informacji, uczestnicy rynku powinni być informowani o fakcie wcześniejszego opóźnienia, a jeśli tak to, w jakim zakresie?
W przypadku publikacji opóźnionej informacji poufnej, emitent powinien w raporcie opublikować informację poufną wraz ze wskazaniem, że jest to informacja, która została opóźniona. Jeżeli jest to istotne dla zapewnienia kompletności przekazywanej informacji poufnej, emitent powinien również wskazać przyczyny opóźnienia jej przekazania.