Strona główna - Komisja Nadzoru Finansowego

Zamknięty katalog podmiotów prowadzących marketing usług maklerskich - zmiany w prawie od 29 kwietnia 2017 r.

Data aktualizacji:

19 kwietnia 2017 r.


Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 791 opublikowana została ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Nowelizacja). Zmodyfikowane przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa) wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku, tzn. od dnia 29 kwietnia 2017 r.

Nowelizacja wprowadza między innymi istotne zmiany w kręgu podmiotów, które mogą wykonywać czynności związane z usługami maklerskimi.

Po wejściu w życie nowych przepisów, co do zasady, jedynymi uprawnionymi podmiotami do wykonywania tego rodzaju czynności będą:
 
•    firma inwestycyjna (rozumiana również jako bank krajowy),
•    agent firmy inwestycyjnej (nadzorowany pośrednik działający w imieniu i na rzecz danej firmy inwestycyjnej).


UKNF zwraca uwagę, że zgodnie z art. 79 ust. 2 pkt 1 w zw. ust. 2a Ustawy, obostrzenie to będzie obejmowało również czynności polegające na pozyskiwaniu klientów lub potencjalnych klientów, w tym również informowanie o zakresie usług maklerskich lub instrumentach finansowych będących ich przedmiotem. Jedynym ustawowym wyjątkiem jest wykonywanie takich czynności przez podmioty inne, niż firma inwestycyjna lub agent firmy inwestycyjnej, gdy informacje przekazywane są jednocześnie do szerokiej grupy klientów lub potencjalnych klientów firmy inwestycyjnej, albo do nieokreślonego adresata (art. 79 ust. 2b Ustawy).

Wprowadzenie nowych przepisów, które UKNF zgłosił w procesie legislacyjnym, ma na celu zaprzestanie prowadzenia działalności przez podmioty nienadzorowane, które poprzez bezpośrednie kontakty nakłaniały inwestorów do korzystania z usług maklerskich. Podmioty te często nie posiadały dostatecznej wiedzy i kompetencji w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, a przekazywane inwestorom informacje, które miały ich zachęcić do inwestowania, były nierzetelne lub wprowadzające w błąd.

Odnotowane przez UKNF negatywne zjawisko dotyczyło w szczególności wzmożonej aktywności nienadzorowanych osób fizycznych i prawnych rezydujących na terytorium Polski, które pozyskiwały klientów na rzecz podmiotów zagranicznych świadczących usługi na tzw. rynku Forex. Formuła działania przyjmowała zwykle postać tzw. „agresywnego marketingu”. Objawiał się on wielokrotnym inicjowaniem bezpośredniego kontaktu z klientem oraz zapoznawaniem się z jego indywidualną sytuacją w celu skutecznego zachęcenia go do zawarcia umowy. Jak wskazano wyżej, praktyce tej towarzyszyły naruszenia przepisów prawa.

Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów Ustawy czynności marketingowe podmiotów o takim statusie nie będą dłużej możliwe.

Urząd wskazuje, że zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 178 Ustawy: „Kto bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach albo nie będąc do tego uprawnionym w inny sposób określony w ustawie, prowadzi działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, podlega grzywnie do 5 000 000 zł.”.

Nowelizacja będzie nieść za sobą istotny skutek w praktyce funkcjonowania zagranicznych firm inwestycyjnych, które na podstawie notyfikacji do KNF prowadziły działalność maklerską bez otwierania oddziału, ale posługiwały się w przekazywaniu informacji o jej usługach podmiotami obecnymi fizycznie w Polsce.


Wejście w życie nowych przepisów oznacza, że wspomniana kategoria zagranicznych firm inwestycyjnych zobowiązana będzie do zaprzestania dotychczasowej formuły aktywności w Polsce, chyba, że podmioty, którymi się posługuje, uzyskają status nadzorowanego agenta firmy inwestycyjnej. Wykorzystywanie agentów w działalności firmy inwestycyjnej spowoduje z kolei, że na zagranicznej firmie inwestycyjnej ciążyć będzie wymóg notyfikowania działalności w formie oddziału.

UKNF zwraca w tym miejscu uwagę, że Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad świadczenia usług maklerskich przez oddział, w przeciwieństwie do bezoddziałowego (transgranicznego) świadczeniu usług maklerskich, gdzie cały nadzór sprawowany jest przez organ nadzoru państwa macierzystego.

UKNF przypomina, aby przed skorzystaniem z usług maklerskich jakiegokolwiek podmiotu inwestor sprawdził, czy taki podmiot lub podmiot działający w jego imieniu jest uprawniony do wykonywania czynności w Polsce. Urząd prowadzi w tym celu odpowiednie rejestry i ewidencje.

Zachęcamy do korzystania z „Wyszukiwarki podmiotów” dostępnej na stronie internetowej KNF pod adresem: https://www.knf.gov.pl/szukaj_podmioty.jsp


spinaczpobierz komunikat