Sąd Polubowny jako podmiot prowadzący postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Zgodnie z art. 18 ust. 2a ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, Sąd Polubowny jest podmiotem uprawnionym  do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz Regulaminie Sądu Polubownego.
Sąd Polubowny przy KNF został wpisany pod numerem 7 do prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Wykaz podmiotów prowadzących postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych do Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej publikowany jest na stronie Komisji Europejskiej. 

Postępowania prowadzone są na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz Regulaminu Sądu Polubownego.

Sąd Polubowny przy KNF nie prowadzi analiz o procentowym udziale przypadków, w których strony zastosowały się do wyników postępowania, w stosunku do liczby postępowań. Należy jednakże zauważyć, że w przypadku mediacji zakończonych ugodą, do Sądu Polubownego przy KNF incydentalnie napływają sygnały wskazujące na opóźnienia w realizacji warunków dobrowolnie zawartej przez strony ugody.