Rekomendacje dla banków

data aktualizacji 06 grudnia 2019

icon_doc_pdf_small Rekomendacja A - dotycząca zarządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych

icon_doc_pdf_small Rekomendacja B - dotycząca ograniczania ryzyka inwestycji finansowych banków

icon_doc_pdf_small Rekomendacja B - dotycząca ograniczenia ryzyka inwestycji banków/KNF oczekuje, że niniejsza Rekomendacja zostanie wprowadzona nie później niż do 31 grudnia 2019 r./

icon_doc_pdf_small Rekomendacja C - dotycząca zarządzania ryzykiem koncentracji

icon_doc_pdf_small Rekomendacja D - dotycząca zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach

icon_doc_pdf_small Recommendation D - On the Management of Information Technology and ICT Environment Security at Banks

icon_doc_pdf_small Rekomendacja F - dotycząca podstawowych kryteriów stosowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego przy zatwierdzaniu regulaminów ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości wydawanych przez banki hipoteczne

icon_doc_pdf_small Rekomendacja G - dotycząca zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach

icon_doc_pdf_small Rekomendacja H - dotycząca kontroli wewnętrznej w banku

icon_doc_pdf_small Rekomendacja I - dotycząca zarządzania ryzykiem walutowym w bankach oraz zasad dokonywania przez banki operacji obciążonych ryzykiem walutowym

icon_doc_pdf_small Rekomendacja J - dotycząca zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach

icon_doc_pdf_small Rekomendacja K - dotycząca zasad prowadzenia przez banki hipoteczne rejestru zabezpieczenia listów zastawnych

icon_doc_pdf_small Rekomendacja L - dotycząca roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami oraz spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi

icon_doc_pdf_small Rekomendacja M - dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach

icon_doc_pdf_small Rekomendacja P - dotycząca zarządzania ryzykiem płynności finansowej banków

icon_doc_pdf_small Rekomendacja R - dotycząca zasad identyfikacji bilansowych ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość, wyznaczania: odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych oraz rezerw na pozabilansowe ekspozycje kredytowe

icon_doc_pdf_small Rekomendacja S - dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie

icon_doc_pdf_small Rekomendacja S - dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie /KNF oczekuje, że niniejsza rekomendacja zostanie wprowadzona przez banki spółdzielcze nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r., a przez pozostałe banki i oddziały instytucji kredytowych nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r./

icon_doc_pdf_small Rekomendacja T - dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych

icon_doc_pdf_small Rekomendacja U - dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance

icon_doc_pdf_small Rekomendacja W - dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach

icon_doc_pdf_small Recommendation W - On model risk management in banks


Archiwum