Pakiet CRD IV / CRR – zmiany polskich regulacji - Komisja Nadzoru Finansowego

CRD/CRR

Pakiet CRD IV / CRR – zmiany polskich regulacji

Data aktualizacji:

Ustawa – prawo bankowe

 • Wdrożenie pakietu CRD IV / CRR do polskiego porządku prawnego zostało dokonane przede wszystkim w formie nowelizacji ustawy – Prawo bankowe, dokonanej ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym.
  W/w ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 1 października 2015 r. i weszła w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem pojedynczych przepisów, w szczególności przepisów dotyczących buforów (zabezpieczającego, antycyklicznego, instytucji o znaczeniu systemowym), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 • W/w zmiany w ustawie – Prawo bankowe polegały na wprowadzeniu w tym akcie prawnym nowych przepisów dyrektywy CRD IV (nieobecnych we wcześniejszych dyrektywach CRD) oraz modyfikacji tych, które w tej dyrektywie uległy zmianie. W ustawie wprowadzono również modyfikacje zmierzające do dostosowania prawa krajowego do rozwiązań przewidzianych w rozporządzeniu CRR.
  Tekst ustawy jest dostępny na stronie internetowej Sejmu, w bazie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP).

Akty wykonawcze do ustawy – Prawo bankowe

Dla pełnego wdrożenia pakietu CRD IV / CRR do polskiego porządku prawnego, konieczne było również wydanie aktów wykonawczych m.in. do ustawy – Prawo bankowe. Zostały one wydane w formie rozporządzeń Ministra Finansów, które zastępiły dotychczas obowiązujące uchwały KNF w tym zakresie.

Dotychczas, w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane:

1) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu traktowania przez banki znacznych pakietów akcji podmiotów spoza sektora finansowego, o których mowa w art. 89 ust. 3 rozporządzenia nr 575/2013 (Dz.U. 2016 poz. 987)

2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów ekspozycji banków wyłączonych z limitów dużych ekspozycji (Dz.U. 2016 poz. 1018)

3) Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach (Dz.U. 2021 poz. 1045)

4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach (Dz.U. 2017 poz. 1068)

Pozostałe regulacje krajowe

 • Wdrożenie pakietu CRD IV / CRR do polskiego porządku prawnego zostało dokonane również w formie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (dalej: ustawa).
  W tym akcie prawnym zostały w szczególności wprowadzone przepisy dyrektywy CRD IV dotyczące buforów kapitałowych: bufora zabezpieczającego, specyficznego dla instytucji bufora antycyklicznego, bufora globalnych instytucji o znaczeniu systemowym, bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz bufora ryzyka systemowego.

Akty wykonawcze i wytyczne do pakietu CRD IV / CRR

 • Należy również mieć na uwadze, iż oprócz w/w przepisów krajowych transponujących pakiet CRD IV / CRR do polskiego porządku prawnego, konieczne jest również przestrzeganie stosowanych bezpośrednio – aktów wykonawczych, tj. standardów technicznych o charakterze: regulacyjnym, wykonawczym i nadzorczym oraz wytycznych opracowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority, EBA).

 • Dokumenty te stanowią uzupełnienie przepisów pakietu CRD IV / CRR, wskazując, w jaki sposób nadzorcy i podmioty nadzorowane powinni wypełniać obowiązki w nim określone.

Pisma UKNF do sektora bankowego dot.  pakietu CRD IV / CRR

 • W zakresie powyższych kwestii, o których mowa w pakiecie CRD IV / CRR, UKNF skierował do sektora bankowego m.in. następujące pisma:

  • pismo z dnia 22 maja 2014 r., znak DRB/DRBI/7111/20/1/2014, dotyczące informacji o publikacji aktów wykonawczych i wytycznych do pakietu CRD IV / CRR (plik);

  • pismo z dnia 10 kwietnia 2014 r., znak DBK/DBK8/7411/1/1/2014, dotyczące sprawozdawczości, statusu uchwał KNF i wag ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach (plik);

  • pismo z dnia 3 grudnia 2013 r., znak DBS/DBS_W5/7111/16/52/2013/MW, dotyczące kierunków polityki nadzorczej wobec banków spółdzielczych w związku z unijnym pakietem regulacyjnym CRD IV/CRR (plik);

  • pismo z dnia 8 sierpnia 2013 r., znak DRB/DRBI/7111/18/4/2013, dotyczące projektów standardów technicznych do pakietu CRD IV/CRR (plik);