Pytania i odpowiedzi - Komisja Nadzoru Finansowego

CRD/CRR

Pakiet CRD IV / CRR - Pytania i odpowiedzi

Data aktualizacji:

Single Rulebook Q&A dostępny na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) (link), to narzędzie służące do zadawania pytań dotyczących: rozporządzenia CRR i dyrektywy CRD IV oraz opracowanych na ich podstawie przez EBA i przyjętych przez Komisję Europejską – wiążących (tj. regulacyjnych i wykonawczych) standardów technicznych oraz wytycznych EBA.

Narzędzie Q&A ma kluczowe znaczenie dla rozwoju tzw. Single Rule Book w odniesieniu do banków i firm inwestycyjnych. Jego celem jest zapewnienie spójnego i efektywnego stosowania regulacji w obszarze jednolitego rynku europejskiego.

Odpowiedzi udzielane przez Komisję Europejską oraz w jej imieniu – EBA, na pytania zadane poprzez narzędzie Q&A, nie są prawnie wiążące dla tych instytucji. Mają one charakter nieoficjalnych opinii, które nie są ostateczne i mogą podlegać dalszym modyfikacjom (np. w sytuacji pojawienia się nowych informacji wynikających ze szczegółowej analizy określonego tematu). Jedynie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest uprawniony do wydawania interpretacji przepisów prawa UE, które mają charakter prawnie wiążący. Mimo powyższego, zgodność postępowania w praktyce podmiotów z wytycznymi sformułowanymi w odpowiedziach, będzie przedmiotem szczegółowej kontroli i analizy, zarówno ze strony EBA, jak i krajowych organów nadzoru.

Uwaga
, zgodnie z informacją na stronie EBA, pytania dotyczące stosowania oraz wdrażania wiążących standardów technicznych, będą przyjmowane przez EBA dopiero po opublikowaniu tych aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym UE. 

Pytania kierowane do EBA są przekazywane za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej tej instytucji (link), w zakładce „Submit a question”. Przed wysłaniem pytania, w zakładce „Search for Q&A” należy sprawdzić, czy odpowiedź na analogiczne pytanie nie została już wcześniej udzielona.
Należy wypełnić wszystkie pola w formularzu. W szczególności, oprócz wpisania samego pytania w polu „Question”, w polu „Answer proposed by the submitter” należy zaproponować odpowiedź, która wydaje się właściwa, a w polu „Background on the question” należy wyjaśnić powody (opis) powstania problematycznej kwestii.

Pytania mogą być zadawane w którymkolwiek z oficjalnych języków UE. Jeśli pytanie zostanie zadane w jakimkolwiek innym oficjalnym języku UE, odpowiedź zostanie udzielona w języku angielskim oraz w tym języku. Jednakże na stronie internetowej znajduje się wyraźna informacja, iż potrzeba tłumaczenia może wydłużyć okres oczekiwania na odpowiedź, także zaleca się zadawanie pytań w języku angielskim.

Pytania są ponumerowane i pogrupowane wg tematów, w celu ułatwienia ich identyfikacji i wyszukiwania.

Zgodnie z informacją EBA, w przypadku większości pytań, odpowiedź jest udzielana w terminie nie dłuższym niż 2-4 miesiące. Złożoność kwestii, o których mowa w pytaniu lub konieczność tłumaczenia, mogą wydłużyć ten okres.

Ostateczne odpowiedzi publikowane są w zakładce „Final Q&A”, w piątki, w godzinach 14.00-15.00 (jeśli dany piątek jest dniem świątecznym, odpowiedzi są publikowane poprzedniego dnia roboczego).

Dodatkowe informacje na temat narzędzia Q&A dostępne są w dokumencie „Additional background and guidance for asking questions” (link).