Proces legislacyjny - Komisja Nadzoru Finansowego

CRD/CRR

Pakiet CRD / CRR - proces legislacyjny

Data aktualizacji:

Regulacje europejskie wprowadzające pakiet CRD / CRR mają strukturę trzypoziomową, zgodną z wymogami tzw. procedury Lamfalussy’ego, stosowaną w Unii Europejskiej do wydawania przepisów normujących funkcjonowanie sektora finansowego.

1) Akty poziomu 1

Na poziomie 1, Parlament Europejski i Rada przyjmują podstawowe akty prawne zaproponowane przez Komisję w ramach tradycyjnej procedury współdecyzji. Ponieważ procedura ta jest zazwyczaj złożona i czasochłonna, w sprawozdaniu Lamfalussy’ego zaleca się stosowanie jej wyłącznie do określenia zasad ramowych, pozostawiając szczegóły rozwiązań do unormowania w aktach 2 poziomu.

W przypadku pakietu CRD / CRR, aktami poziomu 1 są:

 • pakiet CRD IV / CRR:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (link ) oraz
  • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (link ),
 • pakiet CRD V / CRR II:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (link ),
  • dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/878 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów zwolnionych, finansowych spółek holdingowych, finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, wynagrodzeń, środków i uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony kapitału (link ).

2) Akty poziomu 2

Akty prawne pakietu CRD / CRR poziomu 1 zawierają uprawnienia do przyjmowania przez Komisję środków poziomu 2 w drodze:

 • aktów delegowanych, 
 • aktów wykonawczych lub 
 • aktów wydawanych w formie prawnie wiążących standardów technicznych (binding technical standards, BTS), w tym: regulacyjnych standardów technicznych (regulatory technical standards, RTS) lub wykonawczych standardów technicznych (implementing technical standards, ITS).

3) Akty poziomu 3

Na tym poziomie ma miejsce dalsze uszczegółowienie przepisów pakietu CRD / CRR określonych w aktach poziomu 1 i 2. Wydawane są, mające niewiążący prawnie charakter, wytyczne (guidelines) przygotowane przez Europejskie Urzędy Nadzoru (ESA), które obowiązują na podstawie samodyscypliny organów nadzoru i podmiotów rynkowych, na zasadzie tzw. comply or explain (stosuj się do wspólnie przyjętych rozwiązań, a jeśli nie, to wytłumacz dlaczego nie możesz się do nich stosować).