Rzetelna informacja - Komisja Nadzoru Finansowego

Emitenci

Rzetelna informacja

Data aktualizacji:

Prosta i zrozumiała komunikacja z  uczestnikami rynku stanowi wartość dodaną szczególnie w sferze inwestycji i finansów. Upraszczanie przekazu nie może jednak prowadzić do jego zniekształcenia. Zastępowanie powszechnie obowiązujących terminów biznesowych lub prawnych własnymi definicjami może mieć taki skutek. 

Przykład

Emitenci używają określeń „dyplom”, „certyfikat”, „dowód wsparcia”, zastępując ustawowy termin jakim jest dokument akcji.  

W zakresie w jakim kampania crowdfundingowa dotyczy reklamy papierów wartościowych (np. akcji, obligacji) emitenci muszą kierować się wytycznymi co do sposobu prowadzenia tej reklamy, o których mowa w Ustawie o ofercie publicznej. Normy te mają za zadanie chronić inwestorów przed odmiennym przedstawianiem obrazu rzeczywistości niż ten opisany w dokumencie ofertowym. Jedną z takich norm jest obowiązek prezentowania prawdziwych i rzetelnych informacji. Stosowanie odpowiedniej nomenklatury w materiałach reklamowych jest formą rzetelnego informowania. 

Dodatkowo należy pamiętać, że:

  • zmiana nazwy dokumentu nie prowadzi do zmiany jego statusu;
  • emitenci mogą wydawać inwestorom poza dokumentami akcji także inne dokumenty np. dyplomy w celu podziękowania za udzielone wsparcie;
  • informacje o otrzymywanych przez inwestorów dokumentach korporacyjnych (dokumenty akcji) i bonusach (np. dyplomy) powinny być prezentowane rozłącznie;
  • o ile emitenci przed dniem wejścia w życie obowiązkowej dematerializacji akcji (1 marca 2021 r.) zdecydują się na emisje akcji w formie dokumentowej, obowiązani są wydać inwestorom dokumenty akcji;
  • w celu ochrony praw inwestorów niedoświadczonych, emitenci powinni informować, że wydanie dokumentu akcji odbywa się na ich wniosek.