Uprawnienia KNF względem emitentów - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

KNF w odniesieniu do emitentów notowanych na rynku regulowanym może:

 • żądać udzielenia informacji i wyjaśnień przez osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta
 • żądać udzielenia informacji i wyjaśnień przez biegłego rewidenta
 • wydać emitentowi zalecenia
 • wszcząć postępowanie wyjaśniające (ustalenie czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia określonego przepisami przestępstwa) 
 • wszcząć postępowanie w sprawie nałożenia sankcji administracyjnych (kara pieniężna, wykluczenie z obrotu albo obie te kary łącznie)

W odniesieniu do emitentów notowanych w Alternatywny System Obrotu (ASO) (m.in. na rynku NewConnect) i w związku z wypełnianiem przez nich obowiązków, KNF ma mniejsze uprawnienia niż w stosunku do emitentów notowanych na rynku regulowanym. To Giełda Papierów Wartościowych:

 • prowadzi bezpośredni nadzór nad wykonywaniem obowiązków w zakresie ujawniania tzw. informacji poufnych przez emitentów notowanych na rynku ASO
 • informuje KNF o nieprzekazaniu przez emitenta lub jego organy zarządzające lub nadzorcze informacji, których przekazania żądała GPW w związku z nadzorem nad informacją poufną - w takim przypadku KNF wzywa spółkę do udzielenia wyjaśnień
 • zawiadamia KNF o ujawnionym istotnym przypadku naruszenia obowiązków związanych z publikacją informacji poufnych przez emitentów - w takim przypadku KNF może nałożyć kary na emitentów ASO
 • może wydać zalecenia w celu zaprzestania naruszania obowiązków informacyjnych przez emitenta notowanego na ASO, jeżeli naruszenie związane z publikacją informacji poufnych nie jest istotne
 • jak każdy operator ASO, nadzoruje prawidłowe wykonywanie obowiązków w zakresie publikacji informacji bieżących i okresowych (np. publikacja raportów kwartalnych, rocznych) przez emitentów i może nałożyć kary na podstawie Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

KNF w odniesieniu do emitentów dokonujących ofert publicznych papierów wartościowych lub ubiegających się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym może:

 • żądać uzupełnienia informacji zamieszczonych w prospekcie
 • żądać od emitenta i innych określonych osób przedstawienia informacji i wyjaśnień, a także przedstawienia dokumentów lub nośników informacji
 • wydać emitentowi zalecenia
 • wszcząć postępowanie w przedmiocie wstrzymania lub zakazania przeprowadzenia lub kontynuowania oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub ASO
 • wszcząć postępowanie wyjaśniające
 • wszcząć postępowanie w sprawie nałożenia sankcji administracyjnych