Obowiązki emitentów, w tym spółek publicznych - Komisja Nadzoru Finansowego

Emitenci

Obowiązki emitentów, w tym spółek publicznych

Data aktualizacji:

Obowiązki informacyjne emitentów notowanych na rynku regulowanym 

  • publikacja informacji poufnych

Emitenci publikują je niezwłocznie po zdarzeniu, którego dotyczy raport z informacjami poufnymi za pośrednictwem ESPI (Elektroniczny System Przekazywania Informacji). Każdy inwestor ma dostęp do tych informacji m.in. na stronie www.biznes.pap.pl w zakładce ESPI lub na stronach internetowych emitentów. 

  • publikacja informacji bieżących 

Emitenci publikują je niezwłocznie po zdarzeniu, którego dotyczy raport z informacjami bieżącymi za pośrednictwem ESPI. Podobnie, jak w przypadku informacji poufnych, każdy inwestor ma dostęp do informacji bieżących m.in. na stronie www.biznes.pap.pl w zakładce ESPI.  

  • publikacja raportów okresowych

Raporty okresowe publikowane są za pośrednictwem systemu ESPI. Dostępne są m.in. na stronie www.biznes.pap.pl oraz na stronie internetowej spółki. 

Obowiązki informacyjne emitentów notowanych na rynku ASO

  • publikacja informacji poufnych 

Informacje poufne publikowane są przez system ESPI, do którego dostęp możliwy jest m.in. na stronie www.biznes.pap.pl w zakładce ESPI.

  • publikacja informacji bieżących 

Informacje bieżące przekazywane są przez emitentów notowanych w ASO, na podstawie regulaminu ASO, za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI), do której dostęp możliwy jest m.in. na stronie www.biznes.pap.pl w zakładce EBI lub na stronie internetowej GPW.

  • publikacja informacji okresowych 

Raporty okresowe publikowane są za pośrednictwem systemu EBI. Dostępne są m.in. na stronie www.biznes.pap.pl oraz na stronie www.gpw.pl. 

Dodatkowe, wybrane obowiązki informacyjne spółek publicznych (zarówno notowanych na rynku regulowanym, jak i w ASO)

  • obowiązek publikacji informacji o otrzymaniu powiadomienia od osób pełniących obowiązki zarządcze (np. członek zarządu lub rady nadzorczej) oraz osób blisko z nimi związanych (np. żona/mąż członka zarządu spółki publicznej), o każdej transakcji na instrumentach finansowych (np. akcjach) spółki publicznej - raporty bieżące z takimi powiadomieniami publikowane są przez ESPI
  • obowiązek publikacji informacji o otrzymaniu powiadomienia od akcjonariuszy, którzy w wyniku transakcji na akcjach spółki przekroczyli określony próg udziału w głosach na walnym zgromadzeniu spółki 
  • obowiązek publikacji listy akcjonariuszy po walnym zgromadzeniu
  • obowiązek publikacji otrzymanej od akcjonariusza informacji o ogłoszeniu wezwania na sprzedaż akcji spółki

Obowiązki informacyjne emitentów nienotowanych

Emitenci, ubiegający się o dopuszczenie do obrotu, mają obowiązek publikacji informacji poufnych. Pozostali emitenci, nienotowani, nie mają takich obowiązków.