Słownik pojęć użytych w kampanii - Komisja Nadzoru Finansowego

Pomoc

Słownik pojęć użytych w kampanii

Alternatywny System Obrotu (ASO)

Catalyst

EBI

Emitent

Emitent ubiegający się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu

ESMA

ESPI

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW)

Informacje bieżące

Informacje poufne

NewConnect

Oferta publiczna papierów wartościowych

Państwo macierzyste

Państwo przyjmujące

Rynek regulowany

Raporty okresowe spółek notowanych na rynku regulowanym

Raporty okresowe spółek notowanych w ASO

Spółka publiczna

System Ewidencji Akcji