Gdzie mogę zgłosić się, gdy: - Komisja Nadzoru Finansowego

Pomoc

Gdzie mogę zgłosić się, gdy:

Spółka notowana na rynku NewConnect opublikowała raport z informacją poufną o nowej strategii działania. Zdaniem inwestora raport jest niekompletny i zbyt skrótowy

Spółka notowana na rynku NewConnect opublikowała niekompletny raport dotyczący powołania nowego członka zarządu spółki

Spółka notowana na rynku regulowanym opublikowała raport roczny, w którym nie zamieściła sprawozdania finansowego

Spółka notowana na rynku NewConnect nie opublikowała w terminie raportu za I kwartał roku obrotowego

Spółka notowana na rynku regulowanym nie opublikowała informacji o powiadomieniu otrzymanym od członka zarządu o zakupie akcji spółki

Spółka notowana na rynku regulowanym GPW poinformowała o planowanym połączeniu z inną spółką. Zdaniem inwestora połączenie spółek może być niekorzystne i niecelowe dla spółki

Spółka notowana na rynku regulowanym GPW nie uwzględnia reklamacji konsumentów

Spółka notowana na rynku regulowanym GPW nie spłaciła w terminie pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną

Emitent nie wykupił obligacji w terminie

Spółka oferuje weksle inwestycyjne, podając potencjalnym inwestorom nieprawdziwe informacje w zakresie charakteru oferowanych instrumentów lub bezpieczeństwa transakcji