Przykłady naruszeń prawa - Komisja Nadzoru Finansowego

Pomoc

Przykłady naruszeń prawa

Data aktualizacji:
NaruszenieSpółka notowana na rynku regulowanym GPW
Spółka notowana na rynku ASO
Naruszenie obowiązków informacyjnych dotyczących publikacji informacji poufnych

Komisja Nadzoru Finansowego

Nadzór bezpośredni – Giełda Papierów Wartościowych

Nadzór pośredni – Komisja Nadzoru Finansowego

Nieprzekazanie raportu okresowego lub przekazanie niekompletnego raportu okresowego

Komisja Nadzoru Finansowego

Giełda Papierów Wartościowych

Nieprzekazanie informacji bieżącej lub przekazanie niekompletnej informacji bieżącej 

Komisja Nadzoru Finansowego

Giełda Papierów Wartościowych

Brak powiadomienia przez akcjonariusza spółki publicznej o przekroczeniu określonego progu procentowego w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej/nieprzekazanie przez spółkę raportu o otrzymaniu takiego powiadomienia 

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego

Brak powiadomienia przez osoby pełniące obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nimi związane o transakcjach na instrumentach finansowych emitenta/nieprzekazanie przez spółkę raportu o otrzymaniu takiego powiadomienia

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego

Bezprawne wykorzystanie informacji poufnych, naruszenie zakazu manipulacji

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego

Naruszenia rozporządzenia prospektowego1

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego

______________________
1rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE