Obligacje - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Zanim zainwestujesz swoje środki w obligacje:

  • Przeczytaj uważnie warunki emisji. Znajdziesz w nich informacje na temat swoich praw wynikających z nabycia obligacji. Jeśli nie rozumiesz informacji dotyczących emisji, nie jesteś w stanie ocenić ryzyka inwestycji lub masz wątpliwości, czy obligacje są dla Ciebie to nie inwestuj pochopnie.

  • Porozmawiaj z doradcą. Pomoże Ci w określeniu Twojego profilu ryzyka i ocenie, czy inwestycja spełnia zakładane cele inwestycyjne. 

  • Sprawdź emitenta w rejestrze KDPW pod linkiem https://rze.info/. Na stronie znajdziesz informacje o tym, czy emitent dokonywał wcześniej emisji oraz czy spełniał wymagane świadczenia. Dodatkowo znajdziesz tam informacje o stanie zadłużenia spółki z tytułu obligacji, terminach wypłaty odsetek oraz zwrotu zainwestowanych w obligacje środków. 

  • Zwróć uwagę, na poziom zadłużenia spółki. Sprawdź, czy nie zalega ona ze spłacaniem dotychczasowych zobowiązań oraz jaki jest poziom jej zadłużenia, w szczególności z tytułu dotychczas wyemitowanych obligacji. Zdarza się, że emitenci wykupują wcześniej wyemitowane obligacje płacąc nie gotówką, a obligacjami nowej emisji (tzw. „rolowanie”). Taka sytuacja może być  jedną z oznak problemów finansowych emitenta np. z płynnością.

  • Przeanalizuj cel, na którego realizację spółka planuje przeznaczyć środki z emisji obligacji. Czy przedstawiane plany i analizy brzmią wiarygodnie? Czy spółka będzie w stanie zrealizować zakładany cel, a Ty dzięki temu będziesz mógł zarobić?

  • Sprawdź, kto jest właścicielem spółki sprzedającej obligacje. Czy są to stabilne instytucje, czy może  tylko inwestorzy prywatni? Jaka jest na ich temat opinia?

  • Pamiętaj, że obligacje zabezpieczone nie zawsze są bezpieczne. Istotna jest wartość i jakość zabezpieczenia na moment jego sprzedaży. Przedmiot zabezpieczenia musi znaleźć nabywcę, więc oprócz jego wyceny zwróć uwagę, czy jest on atrakcyjny dla potencjalnych nabywców. Dodatkowo proces sprzedaży jest często długotrwały, więc odzyskanie środków może potrwać.

  • Weź pod uwagę, że wycofanie środków z inwestycji może być utrudnione. Płynność obligacji, czyli łatwość jej zbycia, może się różnić w zależności, czy obligacje są obrocie na rynku zorganizowanym, czy transakcje na nich odbywają się poza tym rynkiem. Wycofanie się z inwestycji przed dniem wykupu obligacji przez spółkę, która je wyemitowała, może potrwać dłużej niż myślisz.

  • Miej na uwadze, że w przypadku obligacji emitowanych publicznie, zatwierdzając prospekt, Komisja nie weryfikuje, ani nie zatwierdza modelu biznesowego spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania.