Fundusze - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Zanim ulokujesz swoje środki w fundusze inwestycyjne: 

  • Przeczytaj dokładnie informacje dotyczące funduszy – szczególnie te dotyczące realizowanych przez nie strategii inwestycyjnych. Podstawowe informacje znajdziesz w prospektach emisyjnych oraz tzw. Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID1), lub Dokumencie Kluczowych Informacji (KID2). Zapoznaj się z nimi na stronach TFI bądź poproś o nie sprzedawcę. Potwierdź, czy udostępnione dokumenty i informacje są aktualne. Fundusze inwestycyjne lokują środki w aktywa o różnym poziomie ryzyka i płynności. 

  • Zwróć uwagę, że fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) większość środków inwestują w notowane na giełdach akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe, których płynność powinna pozwalać na szybką sprzedaż i zwrot środków do inwestorów. Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) mogą inwestować w bardziej ryzykowne oraz mniej płynne aktywa np. akcje lub obligacje spółek niepublicznych czy wierzytelności. W konsekwencji, inwestując w FIZ masz ograniczone możliwości wycofania środków. Zastanów się, jaką kwotę możesz ulokować w określonym rodzaju funduszu. 

  • Pamiętaj, że wyniki funduszy zależą również od zmiennych czynników zewnętrznych np. stóp procentowych, otoczenia prawnego, koniunktury na rynkach finansowych. Historyczne stopy zwrotu funduszy nie gwarantują ich powtórzenia w przyszłości. 

  • Zapoznaj się z informacjami o kosztach jakie poniesiesz w momencie nabywania funduszu, w trakcie trwania inwestycji czy w momencie jej wcześniejszego zakończenia. Wysokość opłat w niektórych funduszach może spowodować, że Twój zysk będzie istotnie mniejszy.

  • Miej na uwadze, że TFI zarządzające funduszem może zmienić jego politykę inwestycyjną ze względu na zmiany w otoczeniu rynkowym lub gdy możliwości inwestycyjne zostały wyczerpane. Jako inwestor nie masz na to wpływu. Zmieniona polityka może odbiegać od Twoich celów i zakładanego horyzontu inwestycyjnego. 

  • Planując zakup FIZ, pamiętaj, że TFI może zmienić zasady wykupu certyfikatów inwestycyjnych, ograniczając możliwość wycofania środków z funduszu. Jeżeli zależy Ci na płynności zainwestowanych środków zapoznaj się z zasadami wykupu certyfikatów FIZ oraz aktywami, w które zainwestował FIZ. 

  • Pamiętaj, że w fundusze otwarte możesz inwestować za pośrednictwem TFI albo innych podmiotów – firm inwestycyjnych, banków i licencjonowanych przez KNF dystrybutorów, których listę znajdziesz na stronie internetowej KNF - https://www.knf.gov.pl/podmioty/Podmioty_rynku_kapitalowego. Certyfikaty FIZ nabędziesz za pośrednictwem TFI, firm inwestycyjnych i banków. 

  • Jeśli rozważasz zakup zagranicznych funduszy inwestycyjnych, sprawdź czy fundusz znajduje się w rejestrze funduszy zagranicznych dostępnym na stronie na stronie internetowej KNF https://www.knf.gov.pl/podmioty/Podmioty_rynku_kapitalowego/Fundusze_Inwestycyjne/rfz. Spory i reklamacje związane z działalnością inwestycyjną tych funduszy będą rozpatrywane przez właściwe podmioty i instytucje  zagraniczne, w oparciu o przepisy państwa, z którego pochodzi dany fundusz, co może utrudniać dochodzenie Twoich praw i wiązać się z dodatkowymi kosztami.

1Key Investor Information Document, dla funduszy otwartych
2Key Information Document, dla funduszy zamkniętych