Badanie ilościowe 2013

data aktualizacji 22 czerwca 2017

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w II połowie 2013 r. przeprowadził wśród zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji badanie ilościowe (QIS2013). 

Specyfikacja techniczna badania została przygotowana na podstawie wypracowanej z rynkiem metodyki i interpretacji projektów regulacji Wypłacalność II w ramach organizowanych przez UKNF spotkań tematycznych po badaniu ilościowym (QIS2012). W terminie od listopada 2012 r. do lipca 2013 r. odbyło się 9 spotkań tematycznych, podczas których dyskutowano zidentyfikowane przez zakłady w badaniu QIS2012 zagadnienia oraz problemy, w tym m.in.:

  • granicę umowy ubezpieczenia, 
  • segmentację i podział umów ubezpieczenia/reasekuracji,
  • rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe (wyznaczanie najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka),
  • wycenę aktywów i zobowiązań innych niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe,
  • formułę standardową SCR dla ryzyka rynkowego, ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, ryzyka katastroficznego,
  • wymogi ilościowe specyficzne dla towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.

Specyfikacja techniczna badania QIS2013 uwzględniała także zapisy dyrektywy Wypłacalność II, projektu aktu delegowanego do dyrektywy przygotowywanego przez Komisję Europejską oraz projekty standardów technicznych i wytycznych przygotowywanych przez EIOPA. Specyfikacja nie obejmowała zagadnień będących przedmiotem dyskusji w ramach negocjacji nad dyrektywą Omnibus II. 

Głównymi celami badania ilościowego były:

  • analiza poziomu wypłacalności poszczególnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji,
  • ocena stopnia przygotowania zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji do prowadzenia działalności wg zasad Wypłacalność II – wymogów ilościowych,
  • wypracowanie akceptowalnych zarówno dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, jak i organu nadzoru propozycji rozwiązań dla wymogów ilościowych obowiązujących w systemie Wypłacalność II.

Badanie ilościowe zostało przeprowadzone według stanu na 31 grudnia 2012 roku.


Metodologia badania

icon_doc_pdf_small Specyfikacja techniczna badania
icon_doc_pdf_small Kwestionariusz ilościowy wraz z parametrami 


Dodatkowe materiały

icon_doc_pdf_small Arkusz pomocniczy dla ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta