Regulacje i projekty regulacji - Komisja Nadzoru Finansowego

Sekurytyzacja

Regulacje i projekty regulacji

Data aktualizacji:

Obowiązujące akty prawne

Unijne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2401 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1851 z dnia 28 maja 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących jednorodności ekspozycji bazowych w ramach sekurytyzacji

Krajowe

Ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ze zmianami z dnia 15 marca 2019 r, które weszły w życie 26 maja 2019 r.

Projekty regulacji

Podsumowanie statusu standardów technicznych, określonych w Rozporządzeniu 2017/2402, przyjętych przez Komisję Europejską, w którym znajdują się następujące elementy: 

  • Linki do treści standardów technicznych, które zostały opublikowane na stronie internetowej Komisji;
  • Etapy przed rozpoczęciem obowiązywania standardów technicznych: okres kontroli przeznaczony dla Parlamentu Europejskiego i Rady, publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, wejście w życie;
  • Przypomnienie, że przepisy przejściowe umożliwiające wykorzystanie załączników I-VIII do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/3, przestają obowiązywać w momencie wejścia w życie standardów technicznych;
  • Informacja na temat roli wspólnego komitetu sekurytyzacyjnego, który został powołany zgodnie z art. 36(3) Rozporządzenia 2017/2402.