Sprawozdawczość bankowa - Komisja Nadzoru Finansowego

CRD/CRR

Pakiet CRD / CRR - sprawozdawczość bankowa

Data aktualizacji:

Szczegółowe informacje na temat stanu prac prowadzonych w Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego (EBA) nad wiążącymi standardami technicznymi (tj. regulacyjnymi standardami technicznymi i wykonawczymi standardami technicznymi) oraz wytycznymi, w obszarze sprawozdawczości bankowej, znajdują się na stronie internetowej tej instytucji (link).

Zasada maksymalnej harmonizacji zastosowana w rozporządzeniu CRR, odnosi się również do sprawozdawczości bankowej. Obecna sprawozdawczość bankowa wykorzystuje trzy standardy: COREP (sprawozdawczość ostrożnościowa), FINREP (sprawozdawczość finansowa) oraz LE (Large Exposures – duże zaangażowania banków). Standardy te były opracowywane przez CEBS, a następnie przez EBA i stopniowo rozbudowywane od roku 2004. Zostały wykorzystane w sprawozdawczości kierowanej przez banki do NBP w systemie SIS.

Obecna sprawozdawczość również posługuje się zasadą maksymalnej harmonizacji, ale mimo to w wielu miejscach możliwe było modyfikowanie zakresu zbieranych danych, poprzez jego rozszerzenie albo ograniczenie. Rozporządzenie CRR i opracowywany na podstawie zawartej w tym rozporządzeniu delegacji dla EBA – standard techniczny, wprowadza jednolity zakres danych. Składać się na niego będą trzy główne pakiety:
- COREP skonsolidowany,
- COREP jednostkowy,
- FINREP skonsolidowany.

Ponadto, odrębnie, lub jako części pakietów wyżej wymienionych, wprowadzone zostały zakresy danych obejmujące informacje dotyczące Large Exposures, Liquidity coverage and stable funding, Leverage ratio i Asset encumbrance. Wizualizacja przedmiotowych zakresów danych oraz instrukcje sprawozdawcze są dostępne w wersji do konsultacji na stronie internetowej EBA (link). Wszystkie wyżej wymienione pakiety są ściśle zdefiniowane, bez możliwości wprowadzania w nich jakichkolwiek zmian.

Dodatkowo, poza standardem technicznym, a więc z wyłączeniem zasady maksymalnej harmonizacji, władze krajowe zbierają dane finansowe nadzorowanych instytucji na poziomie jednostkowym. Zakres pakietu jednostkowego obecnie jest zdefiniowany głównie w oparciu o potrzeby analityczne krajowych odbiorców danych finansowych, w tym również banków centralnych, do celów analiz makroostrożnościowych.

Stosowane w Polsce rozwiązania organizacyjne dotyczące sprawozdawczości banków nie zostały zmienione. Banki, tak jak dotąd, przesyłają sprawozdania do NBP, a ten – po wstępnej weryfikacji – przekazuje je do UKNF. Nowością jest nałożony na UKNF obowiązek przesyłania sprawozdań banków do EBA.  Wypełnienie tego obowiązku nie wiąże się z dodatkowymi obciążeniami dla sprawozdających się podmiotów.

Wszystkie dostępne informacje na temat nowej sprawozdawczości opartej o standardy techniczne są zamieszczane i na bieżąco aktualizowane na przeznaczonym dla banków portalu sprawozdawczym SIS NBP.