Rozwój FinTech na świecie na podstawie raportu „Policy Responses to Fintech: a Cross-Country Overview”

data aktualizacji 11 marca 2020

Financial Stability Institute (FSI), powołany przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) i Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BCBS) opublikował raport „Policy Responses to Fintech: a Cross-Country Overview”, w którym podsumowano 31 jurysdykcji pod kątem ich polityki w zakresie rozwoju sektora FinTech.

Innowacje technologiczne w usługach finansowych (FinTech) zmieniają podejście konsumentów co do sposobu myślenia o produktach finansowych. FinTech może wspierać wzrost gospodarczy i ograniczać wykluczenie w dostępie do usług finansowych. Na podstawie oceny skutków wdrażania nowych technologii stopniowo ewoluuje polityka nadzorców w tym zakresie. 

Kluczowym zadaniem jest maksymalizowanie korzyści płynących z rozwiązań FinTech przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka dla systemu finansowego. Nie jest to proste, ponieważ rozwój nowych technologii często stawia pytania wykraczające poza tradycyjny zakres kompetencji organów finansowych. Również szybkość zmian utrudnia organom adekwatną reakcję. 

Na początku 2019 r. Financial Stability Institute przeprowadził wśród organów nadzorczych ankietę, którą uzupełniono kompleksowym przeglądem opublikowanych przepisów i dokumentów. Przedstawiono propozycję ram koncepcyjnych polityki wobec FinTech, którą określono „drzewem FinTech”, wyróżniając trzy kategorie: działania FinTech, technologie wspomagające oraz czynniki kształtujące tę politykę. Działania mogą przybierać różne formy i mieć miejsce w różnych sektorach rynku finansowego. Technologie wspomagające to np. chmura obliczeniowa czy sztuczna inteligencja, umożliwiające wprowadzanie innowacji w świadczeniu usług finansowych i definiujące daną działalność jako FinTech. Po stronie nadzorców leżą czynniki kształtujące politykę wobec FinTech, czyli tworzenie projektów wspierających, np. systemów umożliwiających cyfrową identyfikację użytkownika.  

FSI wskazuje, że w poszczególnych krajach różnie kształtuje się podejście do licencjonowania FinTechów. Jedną z możliwości jest uznanie ich za specyficzne podmioty, wymagające specjalnych licencji. Innym sposobem jest dostosowanie istniejących ram prawnych do nowych form działalności. Podejmowane są inicjatywy ustawodawcze mające na celu ułatwienie tworzenia podmiotów, których działalność oparta jest na innowacyjnych technologiach, np. cyfrowych banków. Publikowane są wytyczne mające ułatwić podejmowanie działalności w reżimie funkcjonujących przepisów, np. dla Robo-doradztwa. Tworzone są regulacje dla zupełnie nowych usług finansowych, takich jak np. Crowdfunding. W zakresie innowacji w ubezpieczeniach i ich dystrybucji, co do zasady istniejące regulacje są uważane za wystarczające. 

Regulatorzy są szczególnie aktywni w obszarze takich zagadnień jak chmura obliczeniowa, API i Open Banking, uwierzytelnienia na podstawie danych biometrycznych. Na przeciwnym biegunie ich zainteresowania znajduje się DLT/Blockchain, machine learning czy sztuczna inteligencja. 

https://www.bis.org/fsi/publ/insights23.htm