Q&A dotyczące Piaskownicy Wirtualnej PSD2 - Komisja Nadzoru Finansowego

Q&A dotyczące Piaskownicy Wirtualnej PSD2

Piaskownica Wirtualna PSD2 jest środowiskiem testowym przeznaczonym do weryfikacji działania opracowywanych aplikacji i rozwiązań. Piaskownica Wirtualna PSD2 pozwala na zasymulowanie świadczenia usług płatniczych przewidzianych Dyrektywą PSD2 tj. inicjowania transakcji płatniczej (PIS), dostępu do informacji o rachunku (AIS) i potwierdzenia dostępności środków na rachunku (CAF).

Celem udostępnienia Piaskownicy Wirtualnej PSD2 jest wsparcie podmiotów opracowujących innowacyjne usługi płatnicze działające w standardzie PolishAPI poprzez umożliwienie im sprawdzenia nowych rozwiązań w bezpiecznym środowisku testowym.

Piaskownica zapewnia bezpłatny dostęp do w pełni funkcjonalnego środowiska, na którym użytkownik może przetestować swoje rozwiązania bez konieczności inwestowania we własną infrastrukturę teleinformatyczną.

Piaskownica Wirtualna PSD2 pozwala na symulowanie usług płatniczych przewidzianych Dyrektywą PSD2, jak również udostępnia moduł dashboardów pozwalający na przegląd i analizę zbiorczych danych dot. aktywności zarejestrowanych na środowisku.

Piaskownica Wirtualna PSD2 pozwala na przetestowanie podstawowych usług płatniczych przewidzianych Dyrektywą PSD2 tj. inicjowania transakcji płatniczej (PIS), dostępu do informacji o rachunku (AIS) i potwierdzenia dostępności środków na rachunku (CAF).

Każdy podmiot świadczący usługi płatnicze przewidziane Dyrektywą PSD2, który uzyskał odpowiednią kwalifikację z Programu Innovation Hub zgodnie z Regulaminem udziału w testach w środowisku Piaskownicy Wirtualnej UKNF.

Z Programu wyłączone są podmioty niespełniające kryteriów wskazanych w Regulaminie udziału w testach w środowisku Piaskownicy Wirtualnej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Tak, podmioty zagraniczne mogą brać udział na zasadach takich samych jak podmioty krajowe.

W pierwszej kolejności należy zgłosić się do Programu Innovation Hub i uzyskać z niego kwalifikację do udziału w testach z wykorzystaniem Piaskownicy Wirtualnej PSD2. Następnie, po uzyskaniu kwalifikacji, należy zgłosić się do udziału w testach poprzez dedykowany formularz zgłoszeniowy, a po uzyskaniu akceptacji i nadaniu odpowiednich uprawnień rozpocząć testy w środowisku Piaskownicy Wirtualnej PSD2.

Tak. Kwalifikacja z Programu Innovation Hub jest niezbędnym krokiem do uzyskania dostępu do Piaskownicy Wirtualnej PSD2.

Do udziału w testach z wykorzystaniem Piaskownicy Wirtualnej PSD2 można aplikować w ciągu 12 miesięcy od dnia uzyskania kwalifikacji z Programu Innovation Hub.

Dostęp do Piaskownicy Wirtualnej PSD2 jest bezpłatny.

Akceleratory i inkubatory dostarczają rynkowi wiedzy na temat technologii, wspierając innowacyjność od strony teorii i know-how. 

Piaskownica Wirtualna PSD2 daje dostęp do gotowego środowiska testowego, na którym można testować swoje rozwiązania, jest zatem narzędziem służącym do praktycznej weryfikacji pomysłów biznesowych.

Właścicielem środowiska Piaskownicy Wirtualnej PSD2 jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Tak. Można aplikować więcej niż raz.

Urząd zapewnia wsparcie techniczne przez cały czas trwania testów w zakresie zapewnienia dostępu i sprawnego funkcjonowania środowiska testowego, jak również udostępnia instrukcje pozwalające na samodzielną realizację zadań w środowisku Piaskownicy Wirtualnej.

Każdy z uczestników uzyskuje dostęp do środowiska Piaskownicy Wirtualnej PSD2 na okres 90 dni z możliwością jego przedłużenia o kolejne 30 dni na zasadach przewidzianych w Regulaminie udziału w testach w środowisku Piaskownicy Wirtualnej UKNF.

Uczestnik powinien posiadać dostęp do infrastruktury IT pozwalającej na użytkowanie własnego rozwiązania (np. aplikacja, frontend, backend API, serwery uwierzytelniające, repozytorium dokumentów, relacyjna baza danych, systemy analityczne etc.) oraz mieć możliwość integracji jej z infrastrukturą IT Urzędu np. poprzez pliki SDK.

Rezultaty będące przedmiotem praw własności intelektualnej lub przemysłowej oraz rezultaty niepodlegające takiej ochronie, powstałe w wyniku uczestnictwa w Piaskownicy Wirtualnej PSD2, stanowią wyłączną własność uczestnika.

Udział w Programie nie zapewnia finansowania projektów.

Tak. Urząd nie rości sobie żadnych praw do rozwiązań technologicznych dostarczanych przez uczestników testów z wykorzystaniem Piaskownicy Wirtualnej PSD2.

Nie. Samo ukończenie testów nie wiąże się z uzyskaniem licencji. Uczestnik może wnioskować o uzyskanie licencji na zasadach ogólnych.

Nie. Urząd nie wystawia takich zaświadczeń.

Po zakończeniu testów uczestnik sam dokonuje analizy uzyskanych wyników i podejmuje decyzje, czy jego rozwiązanie spełnia przyjęte założenia biznesowe oraz czy będzie ubiegał się o uzyskanie licencji na zasadach ogólnych.

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Czy znalazłeś potrzebną informację?

Uzupełnij pole