World Investor Week 2020 - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:
WIW 2020


Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach IV edycji World Investor Week- Światowego Tygodnia Inwestora, przeprowadził cykl webinariów dla nauczycieli przedmiotów zawierających treści ekonomiczne, doradców metodycznych, a także nauczycieli kształcenia zawodowego oraz innych nauczycieli zainteresowanych zagadnieniami finansowymi, m.in. szkolnych koordynatorów kampanii Global Money Week. W ramach cyklu zostały zorganizowane następujące webinaria:
World Investor Week- Światowy Tydzień Inwestora jest kampanią o zasięgu globalnym powołaną do życia przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO)* w 2017 r. na rzecz zwiększenia świadomości społecznej na temat roli edukacji oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Kampania ma na celu promowanie inicjatyw podejmowanych w powyższym obszarze przez krajowe instytucje nadzorujące i regulujące rynki papierów wartościowych. Podczas Światowego Tygodnia Inwestora, który organizowany jest co roku w pierwszym tygodniu października, instytucje zrzeszone w IOSCO oraz ich partnerzy przeprowadzą równolegle na sześciu kontynentach szereg inicjatyw edukacyjnych dedykowanych przyszłym i obecnym inwestorom w formie m.in. warsztatów, konferencji, kampanii informacyjno-edukacyjnych, a także konkursów na projekt z obszaru edukacji inwestorów. World Investor Week stwarza doskonałą okazję do nawiązania współpracy pomiędzy członkami IOSCO, ale także zachęca do współdziałania z innymi instytucjami w obszarze edukacji finansowej i ochrony interesów inwestorów na gruncie krajowym.

* Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) zrzesza instytucje regulujące i nadzorujące rynki finansowe na całym świecie. Polski organ nadzoru jest jej członkiem od 1990 r.