World Investor Week 2019 - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) we współpracy z Fundacją GPW oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) w ramach III edycji World Investor Week- Światowego Tygodnia Inwestora, w dniu 4 października 2019 r. przeprowadził seminarium szkoleniowe pt. "CYBERBEZPIECZEŃSTWO z perspektywy klienta usług finansowych" skierowane do doradców metodycznych, nauczycieli przedmiotów ekonomicznych, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz innych nauczycieli zainteresowanych zagadnieniami finansowymi, m.in. szkolnych koordynatorów kampanii Global Money Week. Celem seminarium było przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa w kontekście usług finansowych z perspektywy klienta – uczestnika rynku finansowego, w formie prezentacji z wykorzystaniem case study.
Szczegółowe informacje nt. Seminarium

World Investor Week- Światowy Tydzień Inwestora jest inicjatywą o zasięgu globalnym powołaną do życia przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO)* w 2017 r. na rzecz zwiększenia świadomości społecznej na temat roli edukacji oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Kampania ma na celu promowanie inicjatyw podejmowanych w powyższym obszarze przez krajowe instytucje nadzorujące i regulujące rynki papierów wartościowych. Każdego roku (I edycja w 2017 r.) w pierwszym tygodniu października instytucje zrzeszone w IOSCO oraz ich partnerzy przeprowadzą równolegle na sześciu kontynentach szereg inicjatyw edukacyjnych dedykowanych przyszłym i obecnym inwestorom w formie m.in. warsztatów oraz konferencji, kampanii informacyjno-edukacyjnych, konkursów na projekt z obszaru edukacji inwestorów. WIW stwarza doskonałą okazję do nawiązania współpracy pomiędzy członkami IOSCO, ale także zachęca do współdziałania z innymi organizacjami na gruncie edukacji i ochrony interesów inwestorów.

* Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) zrzesza instytucje regulujące i nadzorujące rynki finansowe na całym świecie. Polski organ nadzoru jest jej członkiem od 1990 r.