World Investor Week 2017 - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) włączył się  w pilotażową edycję Światowego Tygodnia Inwestora organizując warsztaty dla nauczycieli pogłębiające wiedzę nt. inwestowania na rynku finansowym. Warsztaty odbyły się w dniu 6 października 2017 r. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.
Więcej informacji o warsztatach

World Investor Week - Światowy Tydzień Inwestora (WIW) jest nową inicjatywą o zasięgu globalnym powołaną do życia przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO)* na rzecz zwiększenia świadomości społecznej na temat roli edukacji oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Kampania ma na celu promowanie inicjatyw podejmowanych w powyższym obszarze przez krajowe instytucje nadzorujące i regulujące rynki papierów wartościowych. W dniach 2-8 października 2017 r. instytucje zrzeszone w IOSCO oraz inni jej członkowie przeprowadzą równolegle na sześciu kontynentach szereg inicjatyw edukacyjnych dedykowanych przyszłym i obecnym inwestorom w formie m.in. warsztatów oraz konferencji, kampanii informacyjno-edukacyjnych, konkursów na projekt z obszaru edukacji inwestorów. WIW stwarza doskonałą okazję do nawiązania współpracy pomiędzy członkami IOSCO, ale także zachęca do współdziałania z innymi organizacjami na gruncie edukacji i ochrony interesów inwestorów.


* Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) zrzesza instytucje regulujące i nadzorujące rynki finansowe na całym świecie. Polski organ nadzoru jest jej członkiem od 1990 r.