Platformy - Komisja Nadzoru Finansowego

Crowdfunding

Platformy

Data aktualizacji:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach działań zapowiedzianych w „Cyfrowej Agendzie Nadzoru” i w związku z identyfikowanymi nowymi zjawiskami na rynku finansowym, opublikował stanowisko dotyczące crowdfundingu inwestycyjnego. Uwzględnia ono m.in. doświadczenia Urzędu wynikające ze współpracy z platformami organizującymi crowdfunding inwestycyjny, podejmowanej w ramach Programu Innovation Hub. Celem Programu jest wskazanie i wyjaśnienie treści przepisów prawa mających zastosowanie w działalności platform crowdfundingowych, jak też wskazanie standardów, które w ocenie Urzędu powinny być stosowane w działalności przez podmioty prowadzące platformy crowdfundingowe.

Platforma crowdfundingowa - to rozwiązanie cyfrowe udostępniane w Internecie otwartemu gronu odbiorców przez dostawcę usług crowdfundingowych, służące do prowadzenia zbiórek crowfdundingowych. 

Platforma crowdfundingowa organizująca crowdfunding inwestycyjny - to platforma służąca do prowadzenia crowdfundingu, w którym osoby biorące udział po stronie dostarczającej kapitał mają cele inwestycyjne. W jego ramach kapitał pozyskiwany jest m. in. poprzez emisję papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. W zależności od funkcjonalności platformy, działalność prowadzona przy jej użyciu może wymagać posiadania przez jej operatora zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, bądź też mieścić się w granicach swobody działalności gospodarczej.